Tryb wysokiego kontrastu

Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia


Oczekiwania wobec Ram to:

 • Porównywalność efektów uczenia się / kompetencji absolwentów / dyplomów
 • Podniesienie zatrudnialności - dostosowanie edukacji do rynku pracy
 • Lepsza informacja o kompetencjach absolwentów - dla pracodawców  i edukatorów
 • Przejrzystość systemów edukacyjnych
 • Możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej
 • Mobilność uczących się i absolwentów
 • Zwiększenie motywacji do uczenia się (perspektywa LLL)
 • Podniesienie jakości nauczania

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego - obszary kształcenia

 • Nauki ścisłe
 • Nauki przyrodnicze
 • Nauki humanistyczne
 • Nauki społeczne
 • Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
 • Nauki medyczne
 • Nauki o sztuce
 • Nauki techniczne

Czym są „efekty kształcenia" ?

 • Efekty kształcenia - oznaczają określenie tego, co uczący się wie, rozumie  i potrafi wykonać po ukończeniu procesu kształcenia się, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Efekty kształcenia to język opisu kompetencji, który ma być zrozumiały dla wszystkich interesariuszy procesu kształcenia. Efekty kształcenia powinny być „sprawdzalne" (obserwowalne, mierzalne) przez instytucję prowadzącą kształcenie
 • Wiedza - opanowanie dziedziny wiedzy, głębia rozumienia jej problemów.
 • Umiejętności - komunikacja, rozwiązywanie problemów, zastosowanie wiedzy w praktyce.
 • Kompetencje - kreatywność i samodzielność działania, rozpoznawanie i ocena ważnych kwestii etycznych, społecznych i zawodowych oraz poczucie odpowiedzialności.

Efekty kształcenia są związane z:

 • pełnym programem studiów (dyplomem)
 • modułem (blokiem programowym)
 • pojedynczym przedmiotem

* dodatkowo z przypisanymi punktami ECTS

Efekty kształcenia a akredytacja


Zadaniem uczelni (jednostki prowadzącej studia) jest stosowanie odpowiednich mechanizmów (procedur) oceny, czy i w jakim stopniu założone efekty kształcenia są osiągane przez studentów (absolwentów).
Natomiast do zadań komisji akredytacyjnej należy sprawdzenie, czy założone efekty kształcenia są sformułowane prawidłowo (zgodnie z definicją obszaru kształcenia, ...), a także sprawdzenie skuteczności stosowanych przez uczelnię procedur oceny efektów kształcenia osiąganych przez studentów (absolwentów).

Budując nowy program studiów uwzględnia się:

 • Krajowe Ramy Kwalifikacji
 • misję uczelni
 • potrzeby rynku pracy
 • zasoby uczelni ludzkie i sprzętowe
 • potrzeby społeczne
 • dotychczasowe dobre i złe doświadczenia

Zalecenia do projektowania programu studiów

 • realistyczna ocena możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
 • właściwy stopień szczegółowości opisu efektów kształcenia,
 • właściwa proporcja efektów kształcenia w poszczególnych kategoriach (W, U, KS),
 • odpowiednia treść wyrażeń opisujących efekty kształcenia,
 • zestaw efektów kształcenia w kategorii kompetencji społecznych uwzględniający zróżnicowane warunki osiągania tych efektów.

Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie wszystkich założonych w Programie Kształcenia Efektów Kształcenia.

 

 

 

materiały zaczerpnięte z internetowej strony PWSTE w Jarosławiu
http://www.pwszjar.edu.pl/jakosc-ksztalcenia

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach