Tryb wysokiego kontrastu

Efekty Kształcenia na UKSW

Efekty kształcenia UKSW

 

Matryce Efektów Kształcenia - PLIKI DO POBRANIA

Efekty Kształcenia dla poszczególnych kierunków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
określone na posiedzeniach Senatu UKSW

Wydział Teologiczny
Teologia
Teologia III st. (studia doktoranckie)
Dziennikarstwo i kom.społ. I st. - powołanie studiów Uchwałą Senatu 12/2009
--> Dziennikarstwo i kom.społ. I st - profil praktyczny od 2017/2018
Dziennikarstwo i kom.społ. II st. - powołanie studiów US 117 /2012 (z pózn. zm)
Religioznawstwo I st. - powołanie studiów US 80/2010
Podyplomowe Studium Teologii
Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej - powołanie studiów US 172/2013
Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne
Podyplomowe Studia Mariologii - powołanie studiów US 108/2009
Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa - powołanie studiów US 109/2009
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej - powołanie studiów US 49/2009
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego - powołanie studiów US 50/2009
Podyplomowe Studia życia Konsekrowanego - powołanie studiów US 110/2009
Podyplomowe Studia Etyki - powołanie studiów US 72/2009
Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Podyplomowe Studia Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji
Podyplomowe Studia Wychowanie do Życia w Rodzinie
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa - powołanie studiów US 29/2012
Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej - powołanie studiów US 103/2016
Podyplomowe Studia Liturgiczne - powołanie studiów US 18/2009

Wydział Prawa Kanonicznego
Prawo kanoniczne
Prawo kanoniczne III st. (studia doktoranckie)
Podypl.St."Zarządzanie i admin. w służbie charyzmatu instytutu życia konsekrowanego" - pow.st.US 15/2010
Podyplomowe Studia "Sądownictwo i administracja w Kościele" - powołanie studiów US 14/2010

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Filozofia I st.
Filozofia II st.
Filozofia III st. (studia doktoranckie)
Psychologia
Psychologia III st. (studia doktoranckie)
Ochrona środowiska I st.
Ochrona środowiska II st.
St. Podyplommowe Filozofia i Etyka - powołanie studiów US 32/2010
St.Podypl. Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień - powołanie studiów US 2/2006
St.Podypl. Bioetyka i Prawo Medyczne - powołanie studiów US 33/2010
St. P?Chrześcijańska Szkoła Przywództwa? - pow.st. US 167/2014
St.Podypl. Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych - pow.st.US 80/2016
St.Podypl. Szkoła kreatywnych liderów - pow.st.US 24/2017
St.Podypl. Skuteczna komunikacja w nowych mediach - pow.st.US 25/2017
St.Podypl. 360 stopni w marketingu społecznym - pow.st.US 26/2017
St.Podypl. Terapia środowiskowa - pow.st.US 27/2017

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. - pow.st. US 51/2012 (z pózn. zm)
Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. - pow.st. US 56/2016
Ochrona dóbr kultury i środowiska I st. - pow.st. US 45/2011
Ekonomia I st. - pow.st. US 89/2011(z pózn. zm) --> profil praktyczny od 2018/19
Ekonomia menedźerska II st. - pow.st. US 45/2017
Socjologia I st.
Socjologia II st.
Socjologia III st. (studia doktoranckie)
Europeistyka I st. - pow.st. US 42/2008
Europeistyka II st. - pow.st. US 72/2011
Politologia I st
Politologia II st.
Nauki o polityce III st.  (studia doktoranckie)
Praca socjalna I st. - pow.st. US 43/2010; zm US 83/2011
Historia sztuki I st
Historia sztuki II st.
Archeologia I st.
Archeologia II st.
Archeologia III st. (studia doktoranckie)
Historia I st.
Historia II st.
Historia III st. (studia doktoranckie)
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I st. - pow.st. US 89/2014
Historia cywilizacji śródziemnomorskiej I st. - pow.st. US 91/2014
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st. - pow.st US 56/2018
Studia Podyplomowe "Zarządzanie zbiorami i instytucją muzealną" - pow.st. US 17/2012
Studia Podyplomowe "Organizacja wystaw i wydawnictw w muzeach" - pow.st. US 18/2012
Studia Podyplomowe "Zarządanie i polityka publiczna" - pow.st. US 18/15
Studia Podyplomowe ?Ewaluacja zorientowana na rozwój? - pow.st. US 81/2016
Studia Podyplomowe "Projektowanie innowacji" - pow.st. US 104/2016
Studia Pdyplomowe "Historia wojskowości polskiej w XIX i XX w." - pow.st. US 67/2017
Studia Podyplomowe dla Menadżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia - pow.st. US 12/2018
Studia Podyplomowe "Geoinformatyka i geostatystyka" - pow.st. US 28/2018
Studia Podyplomowe "Współczesne migracje.Tożsamość i bezpieczeństwo Europy" - pow.st. US 29/2018

Wydział Prawa i Administracji
Prawo
Administracja I st.
Administracja II st.
Stosunki międzynarodowe I st. - pow.st. US 38/2007 --> profil praktyczny od 2018/19
Stosunki międzynarodowe II st. - pow.st. US 25/2009 --> profil praktyczny od 2018/19
Człowiek w cyberprzestrzeni I st. - pow.st. US 30/2016
Prawo III st. (studia doktoranckie) - pow.st. Zarz 9/2016
Studia Podypl. "E-administracja"
Studia Podypl. "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych" - pow.st. US 5/2006
Studia Podyplomowe "Zintegrowane systemy zarządzania"
Studia Podyplomowe ?Prawo dowodowe" - pow.st.  US 65/2013
Studia Podyplomowe "Prawo wyborcze" - pow.st. US 19/2011
Studia Podyplomowe "Prawno-gospodarcze aspekty zarządzania parafią" - pow.st. US 71/2015
Studia Podyplomowe "Przestępczość gospodarcza i skarbowa" - pow.st. US 70/2015
Studia podyplomowe ?Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych? - pow.st. US 126/2015
Studia podyplomowe ?Człowiek w cyberprzestrzeni? - pow.st. US 127/2015
Studia Podypl. "Ochrona danych osobowych w Kościele" - pow.st. US 11/2018

Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia polska I st.
Filologia polska II st. - pow.st. US 103/2008
Kulturoznawstwo I st. - pow.st. US 69/2007
Kulturoznawstwo II st. - pow.st. US 11/2009
Filologia, sp. Klasyczna I st - pow.st. US 4/2009
Filologia, sp. Klasyczna II st. - pow.st. US 113/2011
Filologia, sp. Włoska I st. - pow.st. US 64/2015
Filologia, sp. Włoska II st. - pow.st.US 64/2015 - od roku akad. 2018/2019
Literaturoznawstwo III st. (studia doktoranckie) powołane Zarządzeniem Rektora 38/2014
Muzeologia I st. - pow.st. US 124/2015
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Studia Podyplomowe "Turystyka kulturowa ? Mazowsze" - pow.st. US 114/2012
Studia Podyplomowe "Zarządzanie kulturą" - pow.st. US 104/2008
Studia Podyplomowe "Wiedza o teatrze" - pow.st. US 168/2012; zm US 177/2012
Instruktorskie Studia Podyplomowe "Teatr" - pow.st. US 46/2011
Studia Podyplomowe "Wiedza o kulturze" - pow.st. US 60/2011
Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie j.polskiego jako obcego - pow.st. US 108/2013

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Chemia I st. - pow.st. US 8/2013
Chemia II st.
Fizyka I st. - pow.st. US 47/2009
Fizyka II st.
Fizyka III st. (studia doktoranckie) pow.st. Zarządzeniem Rektora 26/2014
Nauki ścisłe I st.
Informatyka I st. - (nowe do obu stopni są na monitorze) pow.st. US 7/2008
Informatyka II st. - pow.st. US 7/2008
Informatyka z ekonometrią I st.
Matematyka I st.
Matematyka II st.
Matematyka III st. (studia doktoranckie) pow.st. Zarządzeniem Rektora 25/2014
Studia Podyplomowe z Matematyki
Studia Podyplomowe "Statystyka medyczna" - pow.st. US 13/2018

Wydział Nauk Pedagogicznych
Pedagogika I st.
Pedagogika II st. - pow.st. US 86/2008
Pedagogika specjalna - pow.st. US 155/2013
Studia Podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne
St.Podypl. "Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną" - pow.st. US 10/2009
Studia Podyplomowe "Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy" - pow.st. US 25/2010
St.Podypl."Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych" - pow.st. Uchwałą Senatu
St.Podypl."Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie"
- pow.st. US
Studia Podyplomowe ?Zarządzenie Oświatą" - pow.st. US 188/2012
Poradnictwo zawodowe otwrte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa - pow.st. US 166/14
St.Podypl. "Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika" - pow.st. US 96/2015
St.Podypl. ?Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? - pow.st. US 82/2016

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Biologia I st. - powołanie wydziału z przejęciem kierunku z innego wydziału US 67/2009
Biologia II st.
Inżynieria środowiska I st. - powołanie studiów na innym wydziale US 51/2007; zm US 67/2009
-->Inżynieria środowiska I st. - profil praktyczny od 2017/2018
Inżynieria środowiska II st. - pow.st. US 57/2016 - od r.akad.2017/2018
St.Podypl.?Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie Life science? - pow.st. US 58/2016
St.Podypl."Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym? - pow.st. US 59/2016
St.Podypl.?Zarządzanie energią i inwestycje w technologie energetyki odnawialnej? - pow.st. US 60/2016
St.Podypl.?Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science? - pow.st. US 222/16

Wydział Studiów nad Rodziną
Nauki o rodzinie I st. - powołanie wydziału z przejęciem kierunku z innego wydziału US 25/2008
Nauki o rodzinie II st.
Podyplomowe Studia Nauki o rodzinie
Coach rodzinny - pow.st. US 154/14
Studia Podyplomowe "Zarzdzanie własnym biznesem" - pow.st. US 97/2015
Studia Podyplomowe "Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu" - pow.st. US 228/2016
Studia Podyplomowe "Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia" - pow.st. US 120/2017

Wydział Medyczny. Collegium Medicum - pow. US 2/2018 z dn.18.01.2018 - od r. akad. 2018/19
Kierunek lekarski jedn.st.mgr, profil praktyczny - pow.st. US 4/2018
Pielęgniarstwo I stopnia, prof. praktyczny - pow.st. US 16/2018

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach