Tryb wysokiego kontrastu

Kierunki studiów uruchamiane w trybie art. 11 ust. 3 PSW

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU o NADANIE UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE i PROFILU KSZTAŁCENIA

Pismo rektora do MNiSW wraz z uzasadnieniem wniosku, który zawiera:

1) ogólną charakterystykę studiów obejmującą:

a) nazwę kierunku studiów, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów,

b) koncepcję kształcenia, w tym:

? wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju,
? przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz określenie procentowego
udziału liczby punktów ECTS
? wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia,
? wskazanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom;

2) uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
3) w przypadku wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim:

a) informację o posiadanej przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni kategorii naukowej,

b) opis prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauki związanej z wnioskowanym kierunkiem studiów oraz informację w zakresie zapewnienia studentom tego kierunku:

- co najmniej przygotowania do prowadzenia badań ? w przypadku studiów pierwszego stopnia;
- udziału w badaniach ? w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym wskazanie liczby studentów, którzy będą brać udział w badaniach

4) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
5) analizę zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy;
6) opis sposobów weryfikacji i oceny osiąganych przez studenta efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia;
7) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu kształcenia, w tym:

a) wykaz osób proponowanych do minimum kadrowego zawierający:

? imiona i nazwiska oraz numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL ? serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
? informacje o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni,
? informacje o dorobku naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub ? w przypadku kierunku
studiów o profilu praktycznym ? opis doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią,

b) wymiar zajęć planowanych dla poszczególnych nauczycieli akademickich, informację o przydziale zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w ramach studiów o profilu praktycznym lub zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim oraz informację o posiadanym dorobku naukowym w zakresie prowadzenia planowanych zajęć,
c) proporcję liczby nauczycieli akademickich proponowanych do minimum kadrowego do przewidywanej liczby studentów,
d) informacje na temat infrastruktury, którą dysponuje podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w tym szczegółowy opis sal dydaktycznych, laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia,
e) informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z elektronicznych zasobów wiedzy;

 

2. Do wniosku dołącza się:

1) kopię uchwały senatu uczelni w sprawie utworzenia kierunku studiów oraz kopię uchwały o określeniu opisu zakładanych efektów kształcenia;

2) kopię uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w sprawie programu studiów wraz z kopią opinii właściwego organu samorządu studentów;

3) program studiów dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia;

4) kopie oświadczeń osób proponowanych do minimum kadrowego o możliwości zaliczenia ich do tego minimum kadrowego w przypadku uzyskania uprawnienia do prowadzenia wnioskowanego kierunku studiów wraz z informacją o aktualnym zaliczeniu do minimum kadrowego;

5) kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez osoby proponowane do minimum kadrowego tytułu zawodowego, stopnia naukowego, uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą ? kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;

6) kopie dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą prowadzenie zajęć w zakresie przewidzianym w programie kształcenia;

7) opis zasobów bibliotecznych obejmujących literaturę zalecaną na wnioskowanym kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp;

8) kopie porozumień z pracodawcami albo ich deklaracji w sprawie przyjęcia określonej liczby studentów na praktyki.

Akty prawne z załącznikami i wersjami edytowalnymi dostępne są
w zakładce wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na UKSW

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach