Tryb wysokiego kontrastu

Opłaty za studia

Dane Uczelni:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
NIP:525-00-12-946
REGON: 000001956

 

I. Wnoszenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłaty rekrutacyjne należy wpłacać na spersonalizowany numer konta, dostępny w Internetowej Rejestracji Kandydatów (http://irk.uksw.edu.pl).

Uwaga! Rachunek ten służy tylko do obsługi  opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Zarządzenie Nr 13/2018 Rektora UKSW z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2018/2019

 

II. Wnoszenie opłat przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
za elektroniczną legitymację studencką (ELS)
oraz na studia doktoranckie Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD)

Opłatę za ELS oraz ELD wnosi się na rachunek bankowy
58 1090 1014 0000 0001 2344 5842
[Uwaga! Rachunek ten służy tylko do obsługi płatności za ELS oraz ELD]

Zarządzenie nr 29/2012 Rektora UKSW z dn. 18 maja 2012 
załącznik nr 1
- Zasady postępowania w przypadkach szczególnych
(tu zmiany według Zarządzenia nr 39/2014 )
załącznik nr 2 - Protokół przekaqzania ELS
 

III. Wnoszenie opłat za studia i za dokumenty związane z tokiem
studiów (w tym za kolejną ELS, ELD)

A Student, doktorant, uczestników studiów podyplomowych oraz kursu wnosi opłaty za świadczone przez UKSW usługi edukacyjne na spersonalizowany numer konta dostępny w systemie USOSweb (www.usosweb.uksw.edu.pl), w tym opłaty  związane z:

1)      kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
2)      kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
3)      kształceniem uczestników studiów podyplomowych;
4)      kształceniem uczestników kursów dokształcających;
5)      powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce:

a)      za powtarzanie roku studiów,
b)      za wpis warunkowy na następny rok studiów,

6)      prowadzeniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć nieobjętych planem studiów.
7)      dokumentacją związana z tokiem studiów:

a)      za wydanie indeksu studenckiego;
b)      za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
c)      za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
d)     za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
e)      za wydanie duplikatów ww. dokumentów;
f)       za wymianę legitymacji ELS oraz ELD

B Opłaty za dokumentację związaną z tokiem studiów wnoszone na ogólny, podstawowy rachunek bankowy UKSW: BZ WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

1.      za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą
2.      za dyplom doktora wraz odpisem w języku polskim
3.      za dyplom doktora habilitowego wraz z odpisem w języku polskim
4.      za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego z tłumaczeniem w języku angielskim
5.      za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język obcy (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
6.      za wydanie tuby do dyplomu doktora lub doktora habilitowanego

UWAGA!:

1. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu na indywidualny rachunek bankowy.
2. Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
3. Wpłata dokonana po terminie wymagalności zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet należności głównych a następnie rzecz odsetek powstałych z tytułu nieterminowych wpłat.
4. Wpłata dokonana przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych i kursów na inne konto niż numer jego indywidualnego rachunku bankowego IPM zwalnia Uczelnię z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty.
5. Dowody wniesienia opłat edukacyjnych, w celach dokumentacyjnych, powinny zawierać w tytule przelewu następujące dane: imię i nazwisko studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursów, jego adres, numer albumu, kierunek studiów, rok studiów, semestr, tytuł wpłaty oraz numer raty.

Faktury VAT za opłaty edukacyjne

Informujemy, że zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,  wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) faktury VAT za otrzymaną część lub całość należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się
nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi edukacyjnej.

WNIOSKI o wystawienie faktury za opłatę edukacyjną:

  • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu ? pobierz
  • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu
    prowadzącego działalność gospodarczą ? pobierz
  • wniosek i oświadczenie pracodawcy
    studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu ? pobierz

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Kwesturze UKSW ? Dziale Rozliczeń Studiów Płatnych  adres: 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 (pokój nr 065 ) lub przesłać faksem na numer  (022) 561-89-72.


Akty prawne UKSW dotyczące opłat edukacyjnych

Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 30.05.2012 r. ws. pobierania opłat za wydanie dokumentów zwiazanych z tokiem studiów lub uzyskiwaniem stopnia naukowego - po zmianach Zarządzenie nr 41/2014 (ELS i ELD-10zł) z dnia 06.06.2014 r.

Uchwała nr 100/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 w sprawie
szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Uchwała nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
wzoru umowy o warunkach odpłatnosci za studia niestacjonarne
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- zmienione Uchwałą 69/2014 z dnia 29.05.2014 r.

Uchwała Nr 99/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 

Uchwała Nr 101/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w UKSW

Uchwała Nr 102/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego stopnia dla cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w UKSW

Uchwała Nr 71/2017 Senatu UKSW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego stopnia

Uchwała 74/2014  Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie
wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne trzeciego stopnia

 

Zarządzenie Nr 79/2013 Rektora UKSW z dnia 15 października 2013r.
w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w UKSW przewodów doktorskich, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora,
osób niebędących pracownikami Uniwersytetu i będących uczestnikami niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie; zmienione Zarządzeniem Nr 30/2017 z dnia 30 maja 2017
(zmiana dotyczy przeniesienia nadzoru nad wykonaniem zarządzenia na prorektora właściwego ds. nauki)


Aktualne Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na
studiach i studiach doktoranckich

Aktualne Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na
studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Poprzednie akty prawne w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach