Tryb wysokiego kontrastu

Studia doktoranckie

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Art. 195.

1. Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

2.  Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami.
[...]
4.  Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Dokumenty wymagane przy tworzeniu studiów doktoranckich (III stopnia)

Rada Wydziału przedstawia Rektorowi UKSW wniosek o utworzenie studiów doktoranckich, który zawiera:

1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej;

2) określenie efektów kształcenia;

3) program studiów doktoranckich;

4) określenie formy studiów doktoranckich;

5) określenie czasu trwania studiów doktoranckich;

6) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;

7) kalkulację finansową wg wzoru określonego przez Biuro kontrolingu i Budżetowania zaopiniowaną przez Kwestora;

8) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli

przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych;

9) listę jednostek organizacyjnych uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących studia

w tej samej dyscyplinie naukowej.

Po zaakceptowaniu wniosku Rektor UKSW wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich.

Akty prawne z załącznikami i wersjami edytowalnymi dostępne są
w zakładce wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na UKSW

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach