Tryb wysokiego kontrastu

Studia podyplomowe i kursy

Z Uchwały Senatu UKSW
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających:

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

§10

1. W UKSW prowadzone są studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
2. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym
związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię. W przypadku
gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
3. Kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających odbywa się na
podstawie programów kształcenia uchwalonych przez rady podstawowych jednostek
organizacyjnych, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niniejszej uchwale.
4. Programy studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej obejmują minimalne
wymagania programowe określone odrębnymi przepisami.
5. Programy studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub
uzyskania licencji zawodowej obejmują minimalne wymagania programowe określone
odrębnymi przepisami.
6. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej ustala program studiów podyplomowych na
bazie określonych przez Senat efektów kształcenia, zawartych w uchwale powołującej studia
podyplomowe.

§11

1. Określa się minimalną liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS dla studiów
podyplomowych na dwa semestry i 30 punktów ECTS.
2. Program kształcenia na studiach podyplomowych powinien zawierać, w szczególności,
następujące informacje:
1) nazwę studiów podyplomowych;
2) efekty kształcenia dla absolwenta oraz sposoby ich weryfikowania i dokumentowania;
3) wykaz przedmiotów - z podziałem na poszczególne semestry - obejmujący liczbę
godzin, określenie formy zajęć, sposób ich zaliczenia, liczbę punktów ECTS oraz efekty
kształcenia osiągnięte w wyniku zaliczenia przedmiotu;
4) wykaz literatury obowiązkowej i zalecanej określony w kartach opisu przedmiotu;
5) określenie formy zakończenia studiów.
3. Do dokumentacji studiów podyplomowych stosuje się podlinkowane załączniki (w wersji edytowalnej).

§12

1. Określa się minimalną liczbę godzin zajęć dydaktycznych na kursie dokształcającym
w wymiarze 10 godzin.
2. Opis programu kursu dokształcającego zawiera nazwę kursu, liczbę godzin zajęć
dydaktycznych, formy zajęć oraz sposób ich zaliczenia.

Akty prawne z załącznikami dostępne są w zakładce
wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na UKSW

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach