Tryb wysokiego kontrastu

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)

Jesteś tutaj: Jakość kształcenia / Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

 

I. Wewnętrzne akty prawne:

1. konstytuujące wewnętrzny sytstem zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie:

 • Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 2 października 2015 r.
  w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Przyporządkowanie do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych kierunków studiów prowadzonych w UKSW przed 2019/20.
 • US nr 272/2019 z dn.19 grudnia 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów powadzonych w UKSW do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych
 • US nr 175/2019 z dn.26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów powadzonych w UKSW do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych - uchylony
 • Uchwała Nr 103/2019 Senatu UKSW z dn. 23 maja 2019r.
  ws. oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 oraz wytycznych
  dotyczących poprawy jakości kształcenia na rok akademicki 2019/2020 w UKSW
 • zał.1 - Opinia UKJK ws. działań związanych z realizacją misji i strategii UKSW
  w obszarze jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018
 • zał.2 - Opinia UKJK nt. realizacji zaleceń zawartych w Uchwale Nr 28/2017 Senatu UKSW

 

2. dotyczące TWORZENIA programów kształcenia na studiach, podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Uchwała Senatu UKSW 14/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r. -
  w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz planowania zajęć dydaktycznych
 • zał. 1.1. - obieg dokumentów w sprawie studiów
 • zał. 1.2. - obieg dokumentów w sprawie studiów podyplomowych
 • zał. 2.1. - opis efektów uczenia się dla programu studiów na kierunku
 • zał. 2.2. - opis efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych
 • zał. 3.1. - Dokumentacja związana z programem studiów
 • zał. 3.2. - Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych
 • zał. 4 - matryca efektów uczenia się (pozwala sprawdzić, czy wszystkie efekty zostały przypisane do przedmiotów i czy wszystkie przedmioty mają przypisane efekty)
 • zał. 5.1. - Opinia Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - dla studiów o prof. ogólnoakademickim
 • zał. 5.2. - Opinia Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - dla studiów o prof. praktycznym
 • edytowalne załączniki nr 2-4
   
 • Decyzja 4/2013 Rektora UKSW z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa)
 • Załącznik nr 1
 • szczegółowe decyzje Rektora w sprawie przyznawania punktów ECTS za zajęcia z obcego języka nowożytnego oraz zajęcia fakultatywne
 • Model współpracy z PRACODAWCAMI został określony przez Zarz.68/2014 Rektora z dn.31 X 2014 r., zm. Zarz 44/2015 z dn. 2015r.
 • Zał.1. - Udział pracodawców w projektowaniu efektów kształcenia
 • Zał.4. - Ocena efektów kształcenia
 • Zał.5. - Ocena programu kształcenia
 • Zał.6. - Wór oferty dla biznesu
 • Zał.7. - Ankieta oceny pracownika odbywającego staż

 

3.  dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania

 • EFEKTY KSZTAŁCENIA dla przedmiotów ogólnouczelnianych zostały ustalone na podstawie opisów efektów będących załącznikami do rozp. MNiSW z dn. 2 XI 2011 (DzU 253, poz.1520) na posiedzeniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 4 marca 2015 r. - wyciąg z protokołu tego posiedzenia, dotyczący efektów kształcenia dla "ogunów" - pobierz TUTAJ

4. dotyczące zasad REKRUTACJI

 • Uchwała Nr 117/2019 Senatu UKSW z dn. 27 czerwca 2019 r.
  ws. warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w UKSW na rok akademicki 2020/2021
 • Uchwała Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
  warunków, trybu, terminu rozpoczecia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2019/2020 - ze zmianami
  - tekst jednolity

5. dotyczące toku studiów

6. dotyczące oceny nauczycieli akademickich i jednostek ogólnouczelnianych

 • Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych
 • załącznik nr 1
 • Decyzja nr 3/2014 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniająca Decyzję nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych
 • załącznik nr 1

7. dotyczące funkcjonowanie biura karier i in.

 • Zarządzenie Nr 61/2012 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 17 września 2012r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Absolwentów i Przyjaciół UKSW
 • Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 19 września 2011r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 47/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier zmienionego zarządzeniem Rektora UKSW Nr 3/2008 z dnia 21 stycznia 2008r. (zawiera ujednolicony tekst zarządzenia)
 • załącznik - regulamin BK

8. dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia

 

 

II. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych - prezentacja

1. System podejmowania decyzji

2. Upoważnione organy i jednostki UKSW oraz ich zadania

 • Rektor (z upoważnienia zadania te wykonuje prorektor właściwy ds. kształcenia)
 • Senat UKSW
 • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje ds. jakości ksztacenia w jednostkach
 • Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje dydaktyczne
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Dziekan
 • Kierownik jednostki ogólnouczelnianej
 • Ośrodek Badań Jakości i Ewaluacji UKSW
 • Biuro Karier
 • Dział Kształcenia
 • Samorząd Studentów
 • Samorząd Doktorantów
 • Centrum Systemów Informatycznych
 • Audyt wewnętrzny

 

 

 

III. Poprzednie akty:

Wewnętrzny Systemn Zapewnienia Jakości

 • Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 19/2011 Rektora UKSW z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Uchwała Nr 31/2018 Senatu UKSW z dn. 19 kwietnia 2018 r. ws oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2016/2017 oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia na rok akademicki 2018/2019 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Opinie UKJK nt. realizacji misji istrategii UKSW w zakresie kształcenia w r.a.2016/2017 oraz realizacji zaleceń zawartych w US 63/2016, a także wytyczne w zakresie jakości kształcenia do zrealizowania do końca r.a.2018/19 są dostępne po zalogowaniu na Forum UKSW
 • Uchwała Senatu nr 28/2017 z dnia 23.03.2017
  w sprawie oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2015/2016
  oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 dla jednostek prowadzących kształcenie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie
 • załącznik nr 1 - Analiza SWOT za rok 2015/2016
 • załącznik nr 2 - Wytyczne dla jednostek UKSW na rok 2017/2018
 • Uchwała Senatu nr 69/2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -
  po zmianach: US nr 46/2014 z dnia 24.04.2014 r. oraz US 63/2015 z dnia 22.05.2015
  tekst jednolity
 • załącznik nr 1 - Analiza SWOT
 • załącznik nr 2 - Wytyczne dla Uniwersytetu na 2013/2014

Tworzenia programów kształcenia

 • Uchwała Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
  zm. US 32/2018 z dn. 19.04.2018 (punkty za j.obcy)
 • załączniki 1-3
 • załącznik nr 1 - Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku/studiach podyplomowych
 • załącznik nr 2.1 - Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
 • załącznik nr 2.2 - Dokumentacja związana z programem studiów na studiach podyplomowych
 • załącznik nr 3 - Wzór matrycy
 • edytowalne wersje załączników 1-3
 • Uchwała Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających, po zmianach Uchwałą 98/2015 z dn.25.06.2015 i Uchwałą 54/2016 z dn.21.04.2016.
 • załącznik nr 1 - Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku
 • załącznik nr 2 - Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
 • załącznik nr 3 - Wzór matrycy
 • załącznik nr 4 - Kalkulacja (jednorazowych) kosztów uruchomienia kierunku

Zasady rekrutacji

 • Obwieszczenie Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

 • załącznik do Zarządzenia Nr 22/2018 - zwrot za opłate rekrutacyjną
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach