Tryb wysokiego kontrastu

Zapytania ofertowe

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

 

SZACOWANIE NR 1/SWZ/KADRA/2017 WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

            Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia na usługę zorganizowania kursu „Metodyka design thinking” dla dwóch grup uczestników (kadry akademickiej) po 15 osób, w okresie  listopad 2017 – luty 2018 oraz listopad 2018 - luty 2019 w projekcie pn.: „Lepsza Kadra=Lepszy Student” nr POWR.03.04.00-00-D051/16, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).  Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kursu praktycznego i zintegrowanego podejścia do projektowania w organizacji i rozwoju przedsiębiorczości na poziomie strategicznym, umiejętności rozwoju produktów, nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu metod projektowania innowacji, rozwinięcie kompetencji biznesowych i społecznych. Nabyte w trakcie kursu umiejętności uczestnik powinien umieć zastosować na zajęciach dydaktycznych ze studentami. Wykonawca/trener powinien posiadać wykształcenie wyższe lub certyfikaty, uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie tego kursu oraz posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie. Koszt pracy trenera obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opracowanie materiałów szkoleniowych i dodatkowe wsparcie w trakcie szkolenia. Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.karpiuk@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Dział Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w terminie do dnia 15.07.2017 r. (do godz. 15.00).

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

Formularz ofertowy

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach