Tryb wysokiego kontrastu

Zasady rekrutacji

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przymowane w kilku edycjach (kolejne terminy będą ogłoszone wkrótce):

  1. 01.07 - 15.09.2017 - wyniki rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

 

Kto może się zgłosić:

Kandydat musi spełnić łącznie nastepujące kryteria:

  • jest pracownikiem UKSW
  • jest zatrudniony na stanowisku samodzielnego nauczyciela akademickiego ze stażem pracy max. 10 lat lub niesamodzielnego nauczyciela akademickiego
  • nie jest w okresie wypowiedzenia
  • wyrazi chęć wykorzystania  na zajęciach dydaktycznych ze studentami metod nabytych w trakcie realizacji projektu

Zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów formalnych będzie weryfikowała komisja rekrutacyjna powołana przez Prorektora UKSW decyzją nr 11/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 września 2017 r.

Listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie projektu.

W przypadku niezakwalifikowania, pracownik może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do koordynatora projektu (kierownika projektu). Koordynator w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje podanie i wydaje ostateczna decyzję.

W przyapdku rezygnacji pracownika zakwalifikowanego z udzialu w projekcie, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, rekrutacja zostanie przedłużona o 2 miesiące.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach