Tryb wysokiego kontrastu

Zasady rekrutacji MDwU

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

Obecnie trwa rekrutacja na kursy:
Nowoczesne metody dydaktyczne - Wnioski należy składać do biura projektu najpóźniej do 19.08.2019.
Język angielski na poziomie C1
- Wnioski należy składać do biura projektu najpóźniej do 19.08.2019.

 

Ogólne zasady rekrutacji:

Kandydat musi spełnić łącznie nastepujące kryteria:

  • jest poniżej 35 roku życia
  • ma stopień naukowy doktora lub jest doktorantem UKSW lub ma otwarty przewód doktorski w UKSW
  • jest zatrudniony w UKSW w charakterze nauczyciela akademickiego
  • nie jest w okresie wypowiedzenia
  • wyraża chęć wykorzystania na zajęciach dydaktycznych ze studentami nabytych w trakcie realizacji projektu umiejętności dydaktycznych

Od kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną na szkolenie operatora drona dodatkowo wymaga się doręczenia przed rozpoczęciem kursu ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego. Kursant sam pokrywa koszty badań (ok.230). Lista lekarzy orzeczników dostępna jest tutaj.
 

Terminy rektutacji na konkretne kursy i opis kursów tutaj.

Formularz rekrutacyjny

Zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów formalnych będzie weryfikowała komisja rekrutacyjna
powołana przez Prorektora UKSW decyzją nr 9/2018 z dnia 01.03.2018 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przymowane w kilku edycjach
(kolejne terminy będą ogłaszane systematycznie).

Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbyło się 10 kwietnia 2018r.

Wyniki poszczególnych rekrutacji:
rekrutacja za okres 1-31 III 2018 - wyniki
rekrutacja za okres 27 IV - 28 V 2018 - wyniki
rekrutacja za okres VI-IX 2018 - wyniki
rekrutacja za okres X-XI 2018 - wyniki

rekrutacja za okres XII 2018 - II 2019 - wyniki

 

Dokumenty wymagane od kandydatów przyjętych do projektu:

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach