Tryb wysokiego kontrastu

Zmiana profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny

Warunki konieczne do uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku o profilu praktycznym:

 1. Senat w drodze uchwały przyjął własny lub wzorcowy opis efektów kształcenia dla kierunku. Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwe dla kierunku o profilu praktycznym.
   
 2. Program i plan studiów został przyjęty przez Radę Wydziału po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów.
   
 3. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera uwzględnia również pełny zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
   
 4. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.
   
 5. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym będą prowadzone:
  1. W warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej
  2. W sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych przez studentów
  3. Przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć
 6. Zapewniona będzie właściwa realizacja praktyk dla studentów wspomagająca uzyskanie deklarowanych efektów kształcenia:
  1. Przewidziano praktyki w wymiarze co najmniej 3 miesięcznym oraz właściwą formę praktyk w odpowiednich przedsiębiorstwach, instytucjach i innych zakładach pracy
  2. Program i termin praktyk został właściwie zharmonizowany z procesem kształcenia
  3. Opracowano system kontroli praktyk i ich zaliczania
  4. Wydział posiada listy intencyjne firm wyrażające gotowość przyjęcia określonej liczby studentów
 7. Minimum kadrowe dla profilu praktycznego:
  1. Osoby zaproponowane do minimum kadrowego posiadają zapewniający realizację programu studiów dorobek naukowy w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia lub
   posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia
  2. Liczba nauczycieli akademickich, którzy zostali zaliczeni do minimum kadrowego na zasadach art. 9a ust 2 i 3 PSW (tj. zamiast jednego samodzielnego nauczyciela akademickiego można zatrudnić dwóch adiunktów ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów  i zamiast jednego adiunkta można zatrudnić dwóch asystentów ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów ) nie może przekraczać 50% liczby osób zaliczonych do minimum kadrowego w każdej grupie tj. samodzielnych nauczycieli akademickich i nauczycieli akademickich ze stopniem doktora. Co oznacza, że na studiach drugiego stopnia zamiast 6 samodzielnych nauczycieli akademickich można zatrudnić 4 samodzielnych nauczycieli akademickich i 4 nauczycieli ze stopniem naukowym doktora
  3. Nauczyciele akademiccy, którzy zostali zaliczeni do minimum kadrowego na zasadach opisanych w punkcie b. mogą być zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż 0,25 pełnego wymiaru czasu pracy
  4. Zajęcia dydaktyczne związane z określoną dyscypliną naukową będą prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny
  5. Większość nauczycieli akademickich mających prowadzić zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, w tym warsztaty, posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć

 

Zakończenie procedury dostosowania profili i programów kształcenia musi nastąpić:
do dnia 31 grudnia 2017 r.

W tym celu należy:

 1. w uchwale Senatu o warunkach rekrutacji na studia:
  1. od roku akademickiego 2017/2018 (maj 2016) umieścić kierunki studiów o profilu praktycznym
  2. od roku akademickiego 2018/2019 (maj 2017) umieścić kierunki studiów o profilu praktycznym
 2. podjąć właściwe uchwały Senatu w sprawie zmiany profilu kształcenia i opisu efektów kształcenia dla kierunku o profilu praktycznym
  najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.

                                                                     Uwaga!
  Projekt opisu efektów kształcenia zatwierdza rada wydziału najpóźniej na wrześniowym posiedzeniu lub w pierwszym tygodniu października.

   
 3. podjąć uchwały rady wydziału w sprawie określenia programu i planu studiów na kierunku o profilu praktycznym
  najpóźniej do dnia 31 listopada 2017 r.

 

Rektor UKSW informuje MNiSW o dostosowaniu profili i programów kształcenia
najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach