Tryb wysokiego kontrastu

ZO nr 1

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/D003/18

I.         ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

e-mail: biuroksztalcenia@uksw.edu.pl

II.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t. j.) oraz zgodnie z zasadami określonymi w ?Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?.

2.        Przedmiotem zamówienia jest ?przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie C1 w zakresie języka specjalistycznego z różnych dziedzin naukowych dla czterech grup nauczycieli akademickich w dwóch turach, będących uczestnikami projektu pn.: Młody Dydaktyk w Uniwersytecie? o nr POWER 03.04.00-00-D003/17,  realizowanego z Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zaproszenia. Do unieważnienia zaproszenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 93 Prawo zamówień publicznych.

III.     SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.        Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:

1)      przygotowanie kursu z zakresu słownictwa specjalistycznego z zakresu badań naukowych w dziedzinach nauk:

a)    Grupa 1 ? ścisłych i przyrodniczych,

b)    Grupa 2 ? humanistycznych i społecznych;

2)      przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie C1 dla 4 grup po 4-8 nauczycieli akademickich UKSW w Warszawie w dwóch turach:

I tura: X./XI 2018 r. ? I 2019 r. ? 2 grupy,

II tura: II/III 2019 r. ? VI 2019 r. ? 2 grupy.

2.        Maksymalna łączna liczba uczestników w dwóch turach to 24 osoby.

3.        Wykonawca zobowiązany jest do:

1)    Przeprowadzenia pre ? i post- testu w celu weryfikacji wiedzy kursanta oraz przekazania wyników w formie raportu Zleceniodawcy;

2)    Zastosowania metod dydaktycznych dostosowanych do osób dorosłych do 35 roku życia, będących nauczycielami akademickimi;

3)    Prowadzenia listy obecności kursantów a po zakończeniu każdej tury, przekazania listy Zamawiającemu;

4)    Wsparcia uczestników kursu przez lektora w trakcie trwania kursu ? forma konsultacji;

5)    Zgłaszania wszystkich problemów niezwłocznie do Zleceniodawcy;

6)    Wystawienia certyfikatu ukończenia kursu oraz przekazaniu listy uczestników certyfikowanych.

4.          Przewidywany czas zajęć: każda tura ? 60 godzin szkoleniowych x 2 grupy (Grupa 1 ? nauki ścisłe i przyrodnicze; Grupa 2 ? nauki humanistyczne i społeczne). Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut.

5.          Miejsce szkolenia: Warszawa, w siedzibie Wykonawcy, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

6.          Budynek i sale muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

7.        Termin wykonania zamówienia planowany jest: I tura do końca I 2019 r.; II tura do końca VI 2019 r. - termin ten może ulec wydłużeniu, co jest uzależnione od terminu rozpoczęcia kursu. Dokładne terminy kursów i częstotliwość lekcji zostaną określone w Umowie.

8.        Zamawiający może przeznaczyć na to zamówienie maksymalnie 15 900 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) na każdą turę. Jeśli wartość ofert przekroczy wskazaną kwotę, to Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia.

9.        Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, a za ostatni miesiąc każdej tury po wystawieniu certyfikatów przez Wykonawcę. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia protokołu wykonania zadań Kierownikowi Projektu oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

IV.     INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.        W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy powinni posiadać wykształcenie wyższe lub certyfikaty, uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie tego kursu oraz posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy kurs i doświadczenie dydaktyczne w pracy z osobami dorosłymi.

2.        Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu (w treści formularza ofertowego).

V.       INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

1.        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.        Ofertę należy sporządzić w języku polskim na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3.        Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, podpis Oferenta oraz zawierać Kosztorys. Do oferty należy dołączyć:

1)    Oświadczenie o spełnieniu warunków i doświadczeniu (Załącznik nr 2);

2)    Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3);

3)    Na własnym formularzu proponowany program kursu z liczbą godzin.

4.        Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 5 października r. do godz. 15:00 z tytułem ?Oferta dotycząca kursu języka angielskiego C1 w projekcie Młody Dydaktyk w Uniwersytecie? w formie pisemnej:

?       w wersji elektronicznej na adres: biurokształcenia@uksw.edu.pl  lub

?       osobiście/listownie do pokoju nr 096 (Dział Kształcenia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa).

5.        Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę - decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

6.        Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień: Beata Karpiuk; tel. 22 561 89 07.

VI.     OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.        Cena oferty jest ceną brutto, tj. z podatkiem VAT (o ile dotyczy). Musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2.        Cena oferty należy podać w oparciu o kalkulację własną.

3.        Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści niniejszego zaproszenia.

4.        Cena nie ulegnie zmianie przez okres wykonywania zamówienia.

5.        Ostateczne rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej (złoty polski) po realizacji zamówienia i wystawieniu certyfikatów ukończenia kursu.

6.         Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

VII.   KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY I WYBORU OFERT

1.   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w dwóch etapach:

1)    Etap I ? Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą ?spełnia/nie spełnia?.

2)    Etap 2 ? W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

a)  CENA

W kryterium CENA oferty /C/ zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów C = (Cmin/Cbad) x 70

gdzie:

Cmin ? cena brutto najniższa z pośród wszystkich ofert;

Cbad ? cena brutto podana w ofercie

Maksymalna liczba punktów (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.

UWAGA: zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 poz. 710).

b)  DOŚWIADCZENIE

Liczba godzin szkoleniowych (h=45 min.) prowadzonych metodami aktywnymi z zakresu słownictwa specjalistycznego w okresie ostatnich dwóch lat przed data publikacji ogłoszenia. Ocenie będą podlegały tylko usługi wymienione w Załączniku do Formularza Ofertowego ? Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Za każde 15 godzin szkoleniowych (h=45 min.) przeprowadzonych zgodnie z powyższym opisem można uzyskać 5 pkt.; maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 30 pkt.

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

3.   Ocena będzie prowadzona przez wszystkich członków komisji konkursowej.

4.   Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

VIII.      INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.         W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów lub w sytuacji braku posiadania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień lub doświadczenia Zamawiający dokona oceny oferty kolejnej pod względem najkorzystniejszej ceny, a Wykonawcę wykluczy z postępowania jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

2.          Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/zapytania-ofertowe-mdwu oraz przesłane oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie oraz umieszczona na stronie oferty w http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

3.         Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.

4.         W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego oferta jest najkorzystniejsza z pośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

5.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:

1)    niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;

2)    niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

3)    przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

IX.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia do składania ofert w trybie rozeznania rynku przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zaproszenia zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom w formie pisemnej (e-mail) oraz w ofercie opublikowanej na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zaproszenia będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

2.         Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej.

3.         W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

X.      ZMIANY UMOWY

1.        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu lub miejsca realizacji przedmiotu zamówienia:

a)   na uzasadniony pisemny wniosek jednej ze Stron umowy za obopólną zgodą,

b)   w przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych przeszkód, uniemożliwiających wykonania zamówienia w określonym pierwotnie terminie lub miejscu.

2.        Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.        Formularz oferty w trybie rozeznania rynku;

2.        Oświadczenie o spełnieniu warunków i doświadczeniu;

3.        Oświadczenie o braku powiązań;

4.        Wzór umowy.


Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach