Ksztalcenie

Kalkulacje – procedury

NOWE zarządzenie ws. wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla studiów podyplomowych i kursów
dostępne jest w zakładce Uruchamianie nowych form kształcenia, projektowanie i zmiana programów i planów studiów.
Poniżej fragment § 5.

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazywania kalkulacji finansowych przygotowanych na podstawie obowiązującego programu kształcenia dla danego kierunku studiów oraz według obowiązujących w Uczelni wzorów również w przypadku:
    1) utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych i kursów;
    2) zmian wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne;
    3) uzyskania innego źródła finansowania dla odpłatnych form kształcenia realizowanego na podstawie odrębnej umowy z instytucją zewnętrzną wraz ze wskazaniem kwoty dotacji.
  2. Zajęcia e-learningowe należy rozpisać na koniec terminu realizacji zajęć dydaktycznych, wskazując jako miejsce realizacji zajęć: budynek e-learning, sala e-learning.
  3. Kalkulacje finansowe wraz z programem kształcenia zaopiniowanym przez Dział Kształcenia, po weryfikacji przez Kwesturę, przedkładane są właściwemu Prorektorowi ds. finansowych studenckich i kształcenia1 celem skierowania do Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW. Komisja przedkłada opinię Rektorowi.

Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora UKSW, 1zmienione Zarz.118/2021

Edytowalne załączniki do tego zarządzenia dostępne są na stronie Forum UKSW -> należy się zalogować, wrócić do witryny, wejść w temat „Informacje, druki, formularze dla pracowników – KALKULACJE dla odpłatnych form kształcenia”.