Ksztalcenie

Kursy i trzeci cykl dokumenty z USOS

Zarządzeniem Nr 26/2021 Rektora UKSW z dn. 9.04.2021 r.
określono wzór i zasady sporządzania oraz wydawania absolwentom zaświadczenia ukończenia
innej formy kształcenia lub realizowanego trzeciego cyklu studiów na wydziale kościelnym w UKSW

  • materiały ze szkolenia dotyczące Dyplomu ukończenia trzeciego cyklu studiów i zaświadczenia o ukończeniu innych form kształcenia w systemie USOS z dnia 17.03 dostępne są w zakładce Materiały szkoleniowe w punkcie 1. dla dziekanatów