Ksztalcenie

Regulaminy i Statut

Statut UKSW

Statut UKSW

 • Obwieszczenie Nr 2/2021 Rektora UKSW z dn.22.02.2021 ws.
  ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  zm. US Nr 1/2022 (dyr Biblioteki)
Studia

Studia

Ślubowanie akademickie UKSW – pobierz

Regulamin wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich UKSW, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego oraz wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o otrzymanie kredytu studenckiego

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

 • Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora UKSW z dn. 12.05.2020 ws
  określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ślubowanie doktora UKSW – pobierz

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe i inne formy kształcenia
Regulamin studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Uchwała Nr 204/2019  Senatu  UKSW z dn. 23.10.2019 ws.
regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • zał.1 – Regulamin – pobierz
 • zał.2 – Karta okresowych osiągnięć
 • zał.3 – Protokół komisji egzaminu końcowego
 • zał.4 – Potwierdzenie odbioru dokumentów

Uchwała Senatu w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wraz ze wzorem umowy dostępna w zakładce Opłaty za studia, cz. III.

poprzednie regulaminy:

 • Regulaminu st. podyplomowych (U_72/2017, zm. U_15/2018) – od r.akad. 2017/2018 – tekst jednolity
 • Regulaminu st. podyplomowych (U_65/2008, zm. U_28/2009) – od r.akad. 2008/2009 – tekst jednolity