Ksztalcenie

Regulaminy i Statut

Statut UKSW

Statut UKSW

 • Obwieszczenie Nr 10/2022 Rektora UKSW z dn.04.07.2022 ws.
  ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia

Studia

Ślubowanie akademickie UKSW – pobierz

Regulamin wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich UKSW, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego oraz wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o otrzymanie kredytu studenckiego

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

 • Uchwała Nr 200/2019 Senatu UKSW z dn. 23.10.019 ws. sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w UKSW;
  • zm. US 304/2020 (§ 7 ust. 3. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący komisji.)
  • zm. US 13/2022 (§ 7 ust. 1. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej sześciu członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.)
 • Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora UKSW z dn. 12.05.2020 ws
  określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ślubowanie doktora UKSW – pobierz

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe i inne formy kształcenia
Regulamin studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Uchwała Nr 204/2019  Senatu  UKSW z dn. 23.10.2019 ws.
regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia na UKSW, zm. US 85/2022 z dn. 23.06.2022.

 • zał.1 – Regulamin – pobierz tekst ujednolicony
 • zał.2 – Karta okresowych osiągnięć
 • zał.3 – Potwierdzenie odbioru dokumentów

Uchwała Senatu w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wraz ze wzorem umowy dostępna w zakładce Opłaty za studia, cz. III.

poprzednie regulaminy:

 • Regulaminu st. podyplomowych (U_72/2017, zm. U_15/2018) – od r.akad. 2017/2018 – tekst jednolity
 • Regulaminu st. podyplomowych (U_65/2008, zm. U_28/2009) – od r.akad. 2008/2009 – tekst jednolity