Ksztalcenie

Projektowanie i zmiana programów studiów

Programy

Uprawnienia

Jeśli uczelnia NIE MA uprawnień do nadawania tytułu dra habilitowanego w dyscyplinie wiodącej planowanego kierunku lub kierunku, któremu chce zmodyfikować powyżej 30% programu, to należy wystąpić o pozwolenie do MNiSW.

UWAGA! JEŚLI DYSCYPLINA WIODĄCA PROJEKTOWANYCH STUDIÓW NIE BYŁA U NAS WCZEŚNIEJ EWALUOWANA, TO JEDYNY MOŻLIWY PROFIL TYCH STUDIÓW TO PRAKTYCZNY.

 • wzór wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów – link

materiały przygotowane przez IRSW:

 • checklista zawartości wniosku i załączników – pobierz, link
 • kalendarz prac nad wnioskiem składanym do 31.03.2022 – link

Jeśli uczelnia MA uprawnienia do nadawania tytułu dra habilitowanego w dyscyplinie wiodącej planowanego kierunku lub kierunku, któremu chcemy zmodyfikować program, to nie potrzeba na to zgody ministra.

Postępujemy zgodnie z poniższymi procedurami.

PROCEDURY

Poniższa Uchwała Senatu zawiera procedury dotyczące zarówno nowych programów studiów na kierunku, jak i zmian w programach istniejących studiów.

 • Uchwała Senatu UKSW 88/2022 z dn. 23.06.2022 r.
  ws. ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia:
  treść oraz załączniki:
  • zał. 1. – obieg dokumentów – 4 warianty
  • zał. 2.1. – opis efektów uczenia się dla studiów na kierunku
  • zał. 2.2. – opis efektów uczenia się dla studiów podyplomowych
  • zał. 3.1. – Dokumentacja zw. z programem studiów
  • zał. 3.2. – Dokumentacja zw. z programem studiów podyplomowych
  • zał. 3.3. – Dokumentacja zw. z programem innej formy kształcenia
  • zał. 4.1. – matryca efektów uczenia się dla studiów na kierunku
  • zał. 4.2. – matryca efektów uczenia się dla studiów podyplomowych
   • wersja EDYTOWALNA załączników 2-4 – pobierz
  • zał. 5.1. – Opinia WKJK – dla studiów o prof. ogólnoakademickim – docx
  • zał. 5.2. – Opinia WKJK – dla studiów o prof. praktycznym – docx
  • zał. 6. – szablon Programu Praktyk (zał. do programu studiów) – docx
  • zał. 7. – opinia Zespołu Ekspertów ws. przyporządkowania kierunku do dyscypliny wiodącej … – docx
terminy składania dokumentów

wykres wspierający terminowe rozpoczęcie prac nad programem – otwórz

Ostateczne terminy
wpływu dokumentów
do Prorektora ds. studenckich i kształcenia
posiedzenia
SKD
posiedzenia
Senatu
semestr zimowy
10 X 2022
7 XI 2022
28 XI 2022
9 I 2023
18 X 2022 (wt)
14 XI 2022 (pon)
6 XII 2022 (wt)
16 I 2023 (pon)
27 X 2022
24 XI 2022
15 XII 2022
26 I 2023
semestr letni
30 I 2023
6 III 2023
3 IV 2023
8 V 2023
12 VI 2023
11 IX 2023
6 II 2023 (pon)
14 III 2023 (wt)
19 IV 2023 (śr)
15 V 2023 (pon)
20 VI 2023 (wt)
20 IX 2023 (śr)
23 II 2023
23 III 2023
27 IV 2023
25 V 2023
29 VI 2023

28 IX 2023

efekty i matryce - podpowiedzi
 • do wypełnienia załącznika 2.1 i 2.2 – opisania efektów uczenia się
  trzeba zajrzeć do Rozporządzenia MNiSW ws. PRK dla szkolnictwa wyższego, gdzie załącznikami są: uniwersalne charakterystyki (bardzo ogólne) oraz charakterystyki drugiego stopnia (pogłębione charakterystyki dla konkretnego poziomu PRK) lub do Poradnika Użytkownika (wydanie II) – pobierz

  -> opisy efektów PRK są bardzo ogólne – jak dodamy do nich cechy charakterystyczne dla konkretnego kierunku i jego dyscyplin, stworzymy efekty kierunkowe – dlatego ich symbole odnoszą się do kierunku i one właśnie są bazą programu studiów,
  -> jak następnie opisy efektów kierunkowych udoszczegółowimy o czasowniki podające konkretne czynności, których student się nauczy na danym przedmiocie, to stworzymy efekty przedmiotowe , które wpisuje się potem do sylabusów konkretnych przedmiotów – ich symbole w sylabusach mają charakter jedynie porządkujący

  -> uwaga, bazę nowego programu studiów można zrobić też w drugą stronę, tj. od szczegółu do ogółu – > mając opisy efektów przedmiotowych (czyli dokładne czynności, których chcemy nauczyć podczas studiów), można je pogrupować w opisy ogólniejsze (efekty kierunkowe) i dopiero wtedy dopasować do nich ogólne PRK dla danego poziomu
 • zał. 4 – matryca – pozwala sprawdzić, czy wszystkie efekty zostały przypisane do przedmiotów i czy wszystkie przedmioty mają przypisane efekty oraz czy efekty nie są zbyt ogólne/szczegółowe poprzez wykazanie, czy dany efekt nie został wykorzystany zbyt wiele lub zbyt mało razy – program studiów stanowi całość i np. jeden efekt nie musi (wręcz nie powinien) być weryfikowany na 15 przedmiotach

Kalkulacje

rozwiń
 • Zarządzeniem Nr 68/2020 Rektora UKSW z dn. 22.10.2020
  w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla studiów podyplomowych i kursów, zmienione Zarz. nr 3/2021 oraz Zarz. nr 118/2021.
  • zał. 1 – Instrukcja sporządzania kalkulacji kosztów dla świadczonych usług edukacyjnych
  • zał. 2 – Kalkulacja studiów podyplomowych i kursów
  • zał. 3.1 – Wykaz dodatków specjalnych dla kierowników i pracowników studiów podyplomowych i kursów
  • zał. 3.2 – Plan prac administracyjnych na studiach podyplomowych i kursach w ramach umów cywilno-prawnych
  • zał. 3.3 – Plan zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilno-prawnych
  • zał. 4 – Rachunek z wykonania zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych.
 • edytowalne wersje powyższych załączników dostępne są na stronie Forum UKSW -> należy się zalogować, wrócić do witryny, wejść w temat “Informacje, druki, formularze dla pracowników – KALKULACJE dla odpłatnych form kształcenia”