Ksztalcenie

Uruchamianie nowych form kształcenia, projektowanie i zmiana programów i planów studiów

PROGRAMY

Jeśli uczelnia MA uprawnienia do nadawania tytułu dra habilitowanego w dyscyplinie wiodącej planowanego kierunku lub kierunku, któremu chcemy zmodyfikować program, to nie potrzeba na to zgody ministra.
Postępujemy zgodnie z procedurami poniższej Uchwały.

 • Uchwała Senatu UKSW 57/2021 z dn. 20 maja 2021 r.
  w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz planowania zajęć dydaktycznych
  • spis załączników:
   • zał. 1.1. – obieg dokumentów w sprawie studiów
   • zał. 1.2. – obieg dokumentów w sprawie studiów podyplomowych
   • zał. 2.1. – opis efektów uczenia się dla studiów na kierunku
   • zał. 2.2. – opis efektów uczenia się dla studiów podyplomowych
   • zał. 3.1. – Dokumentacja związana z programem studiów
   • zał. 3.2. – Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych
   • zał. 4 – matryca efektów uczenia się
   • zał. 5.1. – Opinia WKJK – dla studiów o profilu ogólnoakademickim docx
   • zał. 5.2. – Opinia WKJK – dla studiów o profilu praktycznym docx
terminy składania dokumentów
terminy składania dokumentów i posiedzeń SKD i Senatu

Składanie
dokumentów
do Prorektora
termin
posiedzenia
SKD
termin
posiedzenia
Senatu
semestr zimowy
12 X 2021 r. 
10 XI 2021 r. 
29 XI 2021 r. 
11 I 2022 r.
19 X 2021 r. (wt) 
17 XI 2021 r. (śr) 
6 XII 2021 r. (pon) 
18 I 2022 r. (wt) 
28 X 2021 r. 
25 XI 2021 r. 
16 XII 2021 r. 
27 I 2022 r. 
semestr letni
9 II 2022 r. 
7 III 2022 r. 
11 IV 2022 r. 
11 V 2022 r. 
6 VI 2022 r. 
13 IX 2022 r.
16 II 2022 r. (śr) 
14 III 2022 r. (pon) 
19 IV 2022 r. (wt) 
18 V 2022 r. (śr) 
13 VI 2022 r. (pon) 
20 IX 2022 r. (wt) 
24 II 2022 r. 
24 III 2022 r. 
28 IV 2022 r. 
26 V 2022 r. 
23 VI 2022 r. 
29 IX 2022 r. 
podpowiedzi do wypełniania dokumentacji
podpowiedzi odnośnie wypełniania powyższej dokumentacji

 • tutaj znajdują się edytowalne wersje załączników nr 2 – 4 z komentarzami DKs odnośnie wyliczania wskaźników i innych pól
 • do wypełnienia załącznika 2.1 i 2.2 – stworzenia efektów – trzeba zajrzeć do Rozporządzenia MNiSW ws. PRK dla szkolnictwa wyższego, gdzie załącznikami są: uniwersalne charakterystyki i charakterystyki drugiego stopnia – stanowiące bazę do opisu efektów uczenia się
  (są bardzo ogólne, zatem dodajemy do nich cechy charakterystyczne dla konkretnego kierunku, tworząc efekty kierunkowe, a następnie w ich ramach udoszczegóławiamy opisy jeszcze bardziej, tworząc efekty przedmiotowe do wpisania do sylabusów konkretnych przedmiotów)
  -> uwaga, można zrobić to w drugą stronę od szczegółu do ogółu – > mając opisy efektów przedmiotowych, pogrupować je w opisy ogólniejsze (efekty kierunkowe) i dopiero dopasować do nich ogólne PRK.
 • zał. 4 – matryca – pozwala sprawdzić, czy wszystkie efekty zostały przypisane do przedmiotów i czy wszystkie przedmioty mają przypisane efekty oraz czy efekty nie są zbyt ogólne/szczegółowe poprzez wykazanie, czy dany efekt nie został wykorzystany zbyt wiele lub zbyt mało razy – program studiów stanowi całość i np. jeden efekt nie musi (wręcz nie powinien) być weryfikowany na 15 przedmiotach;
 • formularze opinii WRB Wydziałowej Rady Biznesu dostępne są w zakładce WSZJK pkt 2. -> załączniki 4 (dot. efektów) i 5 (dot. przedmiotów) Modelu współpracy z pracodawcami.
 • Kod ISCED wybieramy z klasyfikacji w wersji polskiej, angielskiej

Jeśli natomiast uczelnia NIE MA uprawnień do nadawania tytułu dra habilitowanego w dyscyplinie wiodącej planowanego kierunku lub kierunku, któremu chce zmodyfikować powyżej 30% programu, to należy wystąpić o pozwolenie do MNiSW.

 • wzór wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów – link do PKA
 • materiały przygotowane przez IRSW:
  • checklista zawartości wniosku i załączników – pobierz, link
  • kalendarz prac nad wnioskiem składanym do 31.03.2022 – link

KALKULACJE

 • Zarządzeniem Nr 68/2020 Rektora UKSW z dn. 22.10.2020
  w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla studiów podyplomowych i kursów, zmienione Zarz. nr 3/2021 oraz Zarz. nr 118/2021.
  • zał. 1 – Instrukcja sporządzania kalkulacji kosztów dla świadczonych usług edukacyjnych
  • zał. 2 – Kalkulacja studiów podyplomowych i kursów
  • zał. 3.1 – Wykaz dodatków specjalnych dla kierowników i pracowników studiów podyplomowych i kursów
  • zał. 3.2 – Plan prac administracyjnych na studiach podyplomowych i kursach w ramach umów cywilno-prawnych
  • zał. 3.3 – Plan zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilno-prawnych
  • zał. 4 – Rachunek z wykonania zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych.
 • edytowalne wersje powyższych załączników dostępne są na stronie Forum UKSW -> należy się zalogować, wrócić do witryny, wejść w temat “Informacje, druki, formularze dla pracowników – KALKULACJE dla odpłatnych form kształcenia”