Przejdź do treści

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Kierownik Centrum Wsparcia Dydaktyki
mgr inż. Beata Karpiuk

beata_karpiuk@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 07, wew. 307

Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 100
[często w czwartki na Wóycickiego]

regulaminy jednostek CWD
DKs i DID

Regulamin Organizacyjny UKSW (załącznik 4 § 15) – link

Dział Kształcenia

Kontakt ogólny

ksztalcenie@uksw.edu.pl

8.00 – 15.00
poniedziałek – piątek

Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 93 i 96

główne zadania DKs

– opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej studiów, studentów i słuchaczy
– przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących dydaktyki i toku studiów
– wsparcie kierowników kierunku przy projektowaniu programów studiów i efektów uczenia się
– zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących wymogów jakości kształcenia
– gromadzenie rocznych planów obciążeń dydaktycznych
– rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich
– współpraca z dziekanatami w zakresie organizacji toku studiów, st. doktoranckich, st. podyplomowych i innych form kształcenia
– opracowanie projektu harmonogramu roku akademickiego
– koordynowanie działań związanych z ofertą zajęć ogólnouczelnianych

Kierownik Działu Kształcenia
mgr Joanna Korzeniewska

j.korzeniewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 96, wew. 396

administrator strony www działu

mgr Małgorzata Chajęcka

m.chajecka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 95, wew. 395

Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wydział Medyczny
oraz
Senacka Komisja Dydaktyczna

mgr Agnieszka Wołosiewicz

a.wolosiewicz@uksw.edu.pl
tel. 22 561 90 07, wew. 407

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Prawa Kanonicznego

mgr Marta Laskowska

marta.laskowska@uksw.edu.pl
tel. 22 380 97 15

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów nad Rodziną

lic. Mateusz Konkol

m.konkol@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 94, wew. 394

Wydział Teologiczny
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Historycznych

mgr Jolanta Figura

urlop

Dział innowacji dydaktycznych, szkoleń i jakości kształcenia

Kontakt ogólny

jakosc@uksw.edu.pl

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 12, pokój 1223

mgr Agnieszka Wasilewska

a.wasilewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 88 61, wew. 261

mgr Mariola Pirek

m.pirek@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 59, wew. 359

zespół roboczy
ds. badań jakości kształcenia

skład i zadania
nowy skład – link

zespół roboczy
ds. e-learning

koordynator zespołu
mgr Monika Nowosielska
m.nowosielska@uksw.edu.pl
tel. 791 159 357 ; bud. 4, pokój 416

zespół roboczy
ds. otwartych zasobów edukacyjnych

nie powołany

główne zadania DID

– upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnej dydaktyki
– projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających kształcenie nauczycieli akademickich
– organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji poświęconych podnoszeniu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UKSW
– współpraca z jednostkami uczelni w zakresie działań jakościowych w obszarze dydaktyki
– prowadzenie analizy wyników badań z zakresu dydaktyki oraz tworzenie narzędzi edukacyjnych
– organizacja i rozwój uczelnianej oferty dydaktycznej w trybie e-learningu (e-UKSW)


– wsparcie pracowników UKSW w zakresie umiejętności pracy w systemie e-UKSW
– wsparcie pracowników dydaktycznych UKSW w zakresie wykorzystywania nowych form i metod kształcenia w procesie dydaktycznym
– koordynowanie oferty st. podyplomowych i współpraca z jednostkami merytorycznymi w zakresie prowadzonych studiów
– organizacja cyklicznych wydarzeń związanych z upowszechnianiem działań jakościowych w obszarze dydaktyki w UKSW
– współpraca z UKJK i zespołami ds.jakości kształcenia na wydziałach
– współpraca z zespołami przygotowującymi raporty do PKA

zespół roboczy
ds. studiów podyplomowych

nie powołany