Przejdź do treści
Logotypy UE

Kierownik Projektu “Lepsza Kadra=Lepszy Student” nr POWR.03.04.00-00-D051/16, Pani prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, zaprasza kadrę akademicką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach podnoszących kompetencje zawodowe realizowanych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kursy będą prowadzone w zakresie:

  • Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
  • Prowadzenia dydaktyki w języku obcym
  • Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych
  • Kluczowych umiejętności dydaktycznych

Rekrutacja rusza 1 lipca 2017r., a pierwsze kursy rozpoczną się już w listopadzie 2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 107 359,49 zł.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 104 138,69 zł.

Skaład zespołu realizujacego projekt powołany został poprzez:
Decyzję Nr 10/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju UKSW z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu “Lepsza Kadra=Lepszy Student” nr POWR.03.04.00-00-D051/16

Decyzja Nr 11/2017 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: “Lepsza Kadra = Lepszy Student”

Cel projektu

Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy POWER dotyczący wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego wzmacniając kompetencje kadry dydaktycznej w nastepujący sposób:

  • poprzez uczenie innowacyjnych metod w pracy ze studentem. wnisokdawca będzie rozwijał umiejętności autoprezentacji, wpsółpracy z grupą i pracy w grupie, myślenia projektowego, uczenia przez działanie;
  • zwiększenie świadomości dotyczącej poziomu posiadanych kompetencji oraz podejmowanie działań rozwojowych (szkolenia, warsztaty) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zawodzie nauczyciela akademickiego;
  • rozwijanie umiejętności istotnych w cyberprzestrzeni;
  • wykorzystywanie profesjonalnych baz danych w procesie ksztalcenia
  • rozijanie biegłości językowej do poziomu co najmniej C1.

W efekcie realizacji projektu zostanie opracowany i wdrożony w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. (KD3) kompleksowy system wsparcia w w/w zakresie, a zdobyte umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce w kolejnych semstrach zajęć po ukończonych kursach. Niniejszy system będzie wzbogacony o szkolenia z zakresu umiejętności pedagogicznych (autoprezentacja, wystąpienia publiczne, emisja głosu) niezbędnych do stowrzeia własnego i prawidlowego warsztatu przekazywania wiedzy. umiejętności pedagogiczne i psychologiczne ani przeszkolenie z tego zakresu nie są wymagane ustawowo wymagane w rakcie wykonywania pracy młodych dydaktyków akademickich, tak jak w przypadku nauczycieli w szkołach.

Biuro projektu

Kierownik Projektu:
Pani prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus – a.fidelus@uksw.edu.pl

Specjalista ds. administracyjnych:
mgr inż. Beata Karpiuk – beata_karpiuk@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 07

Specjalista ds. administracyjnych:
mgr Joanna Korzeniewska – j.korzeniewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 96

Adres:
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
pok. 96 (stary gmach, 1 piętro)