Przejdź do treści
REKRUTACJA krok po kroku
m.in.: opłaty, wymagane dokumenty, warunki przyjęcia na studia

Czytaj więcej
 • Szkoła języka polskiego dla cudzoziemców na UKSW
 • Go Poland! – to portal tłumaczony na 10 języków , tu można znaleźć potrzebne informacje na temat studiowania w Polsce: są tu zarówno zagadnienia prawne, informacje na temat życia studenckiego i organizacji studenckich, jak i wypowiedzi zagranicznych studentów o ich doświadczeniach związanych ze studiowaniem i z życiem w Polsce.
 • NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Polish Higher Education System – description

ENGLISH – full version
{for general info on studying see Art.: 63-67 – for studies and 76-77 – for diploma}

PART VIII
Foreigners in the system of higher education and science

Art. 323.

 1. Foreigners may undertake and complete studies, education at doctoral schools, post-graduate studies, specialist education and other forms of education, and participate in scientific activity or teaching, on the basis of the following:

  1) international agreements, pursuant to the rules specified therein;
  2) agreements concluded with foreign entities by higher education institutions, pursuant to the rules specified therein;
  3) decision of the minister;
  4) the decision of the director Polish National Agency for Academic Exchange with regard to its scholarship holders;
  5) the decision of the director of the National Science Centre to allocate financial resources for basic research in the form of a research project, internship or scholarship, selected for funding through competition;
  6) the administrative decision of the rector, the director of the Institute of Polish Academy of Sciences, the director of a research institute or the director of an international institute.

 2. The minister may grant a foreigner a scholarship, fund or co-finance the costs of educational services and a lump sum for the costs of travel, living and accommodation. The financial resources are paid through Polish National Agency for Academic Exchange.
 3. The minister may authorise the director of Polish National Agency for Academic Exchange to issue the decisions referred to in sec. 1 point 3.

Art. 324.

 1. A foreigner may be exempt from the fees referred to in Art. 79 sec. 1 points 2, 3 and 5 and Art. 163 sec. 2, pursuant to the rules laid down in an agreement between higher education institutions or an international agreement. A foreigner may also be exempt from these fees on the basis of the following:

  1) an administrative decision of the rector, the director of an institute of Polish Academy of Sciences or the director of a research institute;
  2) the decision of the minister or of the director Polish National Agency for Academic Exchange with regard to its scholarship holders;

 2. The following persons shall not be charged fees referred to in Art. 79 sec. 1 point 5:

  1) a foreigner- a citizen of the Member State of the European Union, the Swiss Confederation or of the Member State of the European Free Trade Agreement (EFTA) – the parties to the European Economic Area Agreement as well as members of their family living in the Republic of Poland;
  2) a foreigner who has been granted a residence permit or the EU long-term residence permit;
  3) a foreigner who has been granted a stay permit in connection with the circumstansces referred to in Art. 159 sec. 1 or Art. 186sec. 1 point 3 or 4 of the Act of 12 December 2013 on Foreigners;
  4) a foreigner who has the status of refugee granted in the Republic of Poland or is under temporary protection or subsidiary protection in the Republic of Poland;
  5) a foreigner – a holder of a certificate confirming the knowledge of Polish as a foreign language, referred to in Art. 11a sec. 2 of the Act of 7 October 1999 on the Polish language, at least at C1 language proficiency level;
  6) a holder of the Polish Charter or a person who has been issued a decision on the determination of the Polish origin;
  7) a foreigner who is a spouse, ascendant or descendant of a citizen of the Republic of Poland, living in the Republic of Poland;
  8) a foreigner who has been granted a stay permit in connection with the circumstances referred to in Art. 151 sec. 1 or Art. 151b sec. 1 of the Act of 12 December 2013 on Foreigners, or staying in the Republic of Poland in connection with the use of short-term mobility of a scientist under the conditions set out in Art. 156b sec. 1 of this Act or holding a national visa in order to conduct scientific research or development work.

 3. A foreigner other than those referred to in sec. 2 points 2 – 8 may not apply for the maintenance grant referred to in Art. 86 sec. 1 point 1 and student loan, referred to in Art. 98 sec. 1.
 4. Family members of the persons referred to in sec. 2 point 1 shall be considered to be the persons mentioned in Art. 2 point 4 of the Act of 14 July 2006 on entering the territory of the Republic of Poland, residence and departure from this territory of nationals of Member States of the European Union and their family members.

POLSKI – cały tekst
{ogólne informacje nt studiowania zob. Art: 63-67 – studia i 76-77 – dyplomy}

DZIAŁ VIII
Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Art. 323. [Podstawy prawne kształcenia cudzoziemców; przyznawanie cudzoziemcom środków finansowych na naukę]

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

  1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  3) decyzji ministra;
  4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 2. Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.
 3. Minister może upoważnić dyrektora NAWA do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 324. [Zwolnienie cudzoziemca z opłat za studia]

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163 ust. 2, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie :

  1) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
  2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od:

  1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1lub art. 151b ust. 1ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2-8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1.
 4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650).