Ksztalcenie

Materiały szkoleniowe

1. dla dziekanatów

1. dla dziekanatów

 • cudzoziemcy w USOS i POLon, szkolenie z 14.01.2022 – pobierz
 • studenci do POLon, konieczność spełnienia 21 dni (nowa) – pobierz
 • Umowy w USOSweb i oświadczenia w USOSadmin Java 2021/2022 – pobierz
 • kursy i trzeci cykl w USOS – pobierz
 • rejestracja na oguny poprzez atrybuty – pobierz
 • wymagania etapowe w USOS – 21.01.2021 – pobierz
 • rejestracja na egzaminy – nowa zakładka w USOS – pobierz
 • nowa instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w APD pobierz
 • instrukcja wypisywania suplementu od 02.12.2020 – pobierz
 • życiorys zawodowy studenta – dane do suplementu – pobierz
 • instrukcja ustawiania wag pensum w USOSie z 09.12.2020 – pobierz
 • instrukcja uzupełniania dokumentów w USOS Java z 02.12.2020 – pobierz
 • student w procedurze skreśleniapobierz
 • nowa instrukcja – studenci do POLon (stara) – pobierz
 • studenci do POLon, konieczność spełnienia 21 dni (stara) – pobierz
 • procedura dyplomowania w czasie pandemii – pobierz
 • obiegówki w USOSweb – pobierz
 • USP – Uniwersytecki System Płatności w USOS, 19.05.2016 – pobierz
 • definiowanie wymagań etapowych (oprac. dr Grzegorz Embros, WFCh, UKSW 07.03.2014) – pobierz
2. dla komisji rekrutacyjnych

2. dla komisji rekrutacyjnych

 • baza wiedzy NAWA (rekrutacja i dużo więcej) – link
 • Przyjmowanie cudzoziemców na studia 2018/2019_studenci – pobierz
 • Informacja z Działu Kształcenia – pobierz
 • Oświadczenie kandydata o posiadanych dokumentach – pobierz
3. związane z jakością kształcenia

3. związane z jakością kształcenia

 • zdalna wizytacja PKA – pytania i odpowiedzi – pobierz
 • fragm. pordręcznika o ECTS w polskim szkolnictwie wyższym – pobierz
 • ECTS-programy-pensum – wymagania ministerialne – link

 • Szkolenie WKJK i WKD, 17.11.2016 – ks. prof. A.Świeżyński – pobierz
 • Dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia (2015) – link
 • dzień dobrych praktyk w UKSW – maj 2014:
  • Przygotowanie się wydziału do oceny programowej PKA – dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, WPiA – pobierz
  • Przygotowanie się wydziału do oceny instytucjonalnej PKA – ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW, WFCh – pobierz
  • Analiza uzyskiwanych przez studentów wyników kształcenia – ks. dr hab. Wiesław Kiwior, prof. UKSW, WPK – pobierz
  • Rola wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz komisji dydaktycznych – ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW – pobierz
 • “Efekty kształcenia jako podstawa budowy programów studiów”, 2010 – pobierz
4. KRK i PRK

4. związane z KRK oraz KRK -> PRK

 • poradnik KRK->Polska Rama Kwalifikacji – cz.1, cz.2.
 • www.kwalifikacje.gov.pl – PRK – link
 • “Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”, 2010 – cz.1, cz.2
 • “Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?” – Andrzej Kraśniewski, 2010 – pobierz
 • “Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” – pod red. Ewy Chmieleckiej, 2010 – pobierz
 • “Co warto wiedzieć o ramach kwalifikacji?” – Rozmowa z prof. dr. hab. Zbigniewem Marciniakiem, podsekretarzem stanu w MNiSW, 2010 – link
 • “Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji” – pod red. merytoryczną Ewy Chmieleckiej, 2009 – cz.1, cz.2
 • “Europejskie ramy kwalifikacji” – E.Chmielecka, 2009 – link lub pobierz
5. materiały z seminariów bolońskich

5. materiały z seminariów bolońskich

 • prezentacje z seminariów – link
 • publikacje ekspertów bolońskich – link
 • “Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia – odniesienie do nowych regulacji prawnych” (01.12.2011) Maria Ziółek – pobierz
 • “KRK – Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia” (31.05.2011) M.Ziółek – pobierz
 • Seminarium 24.11.2009 w Warszawie:
  • “The European Qualifications Framework: added value and main challenges”, Jens Bjornavold – Cedefop – pobierz
  • “Ramy kwalifikacji w Polsce – stan przygotowań, harmonogram wdrażania”, E.Chmielecka – pobierz
  • “Tworzenie programów studiów na bazie efektów uczenia się – proces przygotowania uczelni do pisania nowych programów na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, M.Ziółek – pobierz
 • “Tworzenie programów studiów w systemie ECTS z wykorzystaniem efektów kształcenia” (13.03.2009) R.Rasiński – pobierz
 • Seminarium 15.01.2009 w UKSW w Warszawie:
  • Elastyczny System Studiowania na WFCh – pobierz
  • Reguły kształcenia na studiach doktoranckich, prof. J.Błażejowski – pobierz
  • Wielostopniowy model studiów – jak wykorzystać przebudowę programów kształcenia do poprawy jakości studiów w Polsce, M.Ziółek – pobierz
  • Krajowa struktura/ramy kwalifikacji, E.Chmielecka – pobierz
  • Uczenie się przez całe życie, J.Urbanikowa – pobierz
6. inne materiały

6. inne materiały

 • materiały ze szkolenia z obowiązków NA dla WMCM (01.10.2021) – link
 • materiały instruktażowe z POLonu link
 • materiały instruktażowe z JSA link
 • Sylabus w USOSweb”- prezentacja Justyny Lisiewskiej (16.12.2020) – pobierz
 • Wzór opisu przedmiotu“- prezentacja dr Joanny Kandzi (16.12.2020) – pobierz
 • Sylabus jako element opisu procesu prow.do uzyskania efektów uczenia się” – pobierz
 • przewodnik po deregulacji – broszura MNiSW dot. Ustawy 2.0 – pobierz
 • OSA – Otwarty System Antyplagiatowy 2015 – pobierz
 • Poradnik Antyplagiatowy – dr Natalia Kohtamäki (2014) – pobierz

 • Postępowanie w indywidualnych sprawach studenckich przed organami szkoły wyższej (01.02.2010) dr M.Wilbrandt-Gotowicz – pobierz
 • Przewodnik ECTS, 2009 – pobierz
 • Ochrona danych osobowych w szkole wyższej (UKSW 09.03.2009) – Beata Konieczna – pobierz
 • Dokumentacja przebiegu studiów (UKSW 13.02.2009) – Paweł Pachuta – pobierz
 • Mobilność studentów – prezentacja dla dziekanatów (2009) – pobierz