Przejdź do treści
Logotypy UE

Kierownik Projektu “Młody Dydaktyk w Uniwersytecie” nr POWR.03.04.00-00-D003/17 Pani mgr inż Beata Karpiuk, zaprasza kadrę akademicką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach podnoszących kompetencje zawodowe realizowanych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kursy będą prowadzone w zakresie:

  • Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
  • Prowadzenia dydaktyki w języku obcym
  • Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych
  • Uprawnień VLOS

Rekrutacja rusza 1 marca 2018 r., a pierwsze kursy  rozpoczną się już we wrześniu 2018 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 131 838,40 zł.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 127 881,25 zł.

Skaład zespołu realizującego projekt powołany został poprzez:
Decyzję Nr 5/2018 Prorektora ds. studenckich i kształcenia UKSW z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu “Młody Dydaktyk w Uniwersytecie” nr POWR.03.04.00-00-D003/17., zmieniona Decyzją Nr 6/2018 z dn. 2 lutego 2018 (dodano członka zespołu)

Decyzja Nr 1/2018 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: “Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”

Cel projektu

Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy POWER, dotyczący wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, wzmacniając kompetencje kadry dydaktycznej w nastepujący sposób:

  • poprzez uczenie innowacyjnych metod w pracy ze studentem, m.in. rozwój umiejętności autoprezentacji, współpracy z grupą i pracy w grupie, myślenia projektowego, uczenia przez działanie
  • zwiększenie świadomości dotyczącej poziomu posiadanych kompetencji oraz podejmowanie działań rozwojowych (szkolenia, warsztaty) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zawodzie nauczyciela akademickiego
  • rozwijanie umiejętności istotnych w cyberprzestrzeni
  • rozwijanie biegłości językowej do poziomu co najmniej C1

W efekcie realizacji projektu zostanie opracowany i wdrożony w okresie od 01.02.2018 r. do 30.01.2020 r. (KD3) kompleksowy system wsparcia w w/w zakresie, a zdobyte umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce już w trakcie trwania projektu. Niniejszy system będzie wzbogacony o tematy zajęć z zakresu umiejętności pedagogicznych niezbędnych do stowrzenia własnego i prawidłowego warsztatu przekazywania wiedzy. Zarówno umiejętności pedagogiczne i psychologiczne, jak i przeszkolenie z tego zakresu nie są ustawowo wymagane w trakcie wykonywania pracy młodych dydaktyków akademickich, tak jak w przypadku nauczycieli w szkołach.

Biuro projektu

Kierownik Projektu:
mgr inż. Beata Karpiuk
beata_karpiuk@uksw.edu.pl

Specjalista ds. administracyjnych:
mgr Małgorzata Chajęcka
m.chajecka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 95

Adres:
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
pok. 93 (stary gmach, 1 piętro)

Specjalista ds. informacji i promocji:
mgr Joanna Korzeniewska
j.korzeniewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 96