Przejdź do treści

1. Pensum – Regulamin Pracy

Wymiar i zasady rozliczania

Załączniki dotyczące planu obciążeń i sprawozdania z wykonania zajęć generowane są w postaci raportów poprzez ścieżkę w USOS:
/Pracownicy/ -> /Rozliczenie godzin/ -> wybór roku akademickiego i wydziału -> /Raporty lokalne BIRT/ -> /Plan obciążeń oraz sprawozdanie/ -> /Parametry/ -> wybór rodzaju raportu oraz rodzaju pliku docelowego .pdf lub .xlsx

Kształcenie na odległość – przelicznik i wymagania

Rozporządzenie ws. studiów § 12 ust. 1

 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:
  1. nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco ontrolowana przez uczelnię;
  2. dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
  3. zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
  4. studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;
  5. weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce;
  6. studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach.

Regulamin pracy § 57 ust. 4-5

 1. Ustala się współczynnik przeliczeniowy większy od jedności dla:
  1. zajęć prowadzonych w całości za pośrednictwem internetu
   (e-learning) – 2,0;
  2. zajęć prowadzonych przynajmniej w 50% za pośrednictwem internetu
   (blended learning) – 2,0

dla tej części zajęć – zwiększony przelicznik może być zastosowany tylko w pierwszym roku prowadzenia danych zajęć; […]

 1. Zajęcia [te] mogą być wliczane w obowiązujący wymiar pensum, nie mogą jednak stanowić po przeliczeniu więcej niż 60% całkowitego wymiaru pensum dydaktycznego.

Zmiana stanowiska

 • Zarządzenie Nr 88/2020 Rektora UKSW z dn. 18.12.2020 ws. zmiany stanowiska w przypadku uzyskania tytułu profesora:

3. Zmiana stanowiska nastąpi, od kolejnego pełnego miesiąca, począwszy od terminu przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 2.
4. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych zostanie skorygowany od kolejnego roku akademickiego.

2. Stawki

 • a dla nauczycieli spoza UKSW zawarte są w Zarządzeniu Nr 67/2020 Rektora UKSW z dn. 22.10.2020
  ws. stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pracownikami UKSW, na podstawie umów cywilnoprawnych, zm. Zarz. Nr 80/2022 (m.in. wynagrodzenie obejmuje przygotowanie materiałów do zajęć, WMCM nie z USOSa)
  • Zał. nr 1 – Planowane zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych
 • dla pracowników etatowych zawarte są w
  Regulaminie wynagradzania – stanowiącym zał. do Zarz. Nr 30/2020
 • za godziny ponadwymiarowe (§ 15 Regulaminu) spr. tabela poniżej

3. Godziny ponadwymiarowe


STAWKI za godziny ponadwymiarowe wg stanowisk
1profesor120
zł/godz.
2profesor uczelni100
zł/godz.
3adiunkt posiadający stopień naukowy doktora,
starszy wykładowca posiadający stopień doktora
85
zł/godz.
4asystent, wykładowca, starszy wykładowca,
lektor, instruktor
65
zł/godz.
 1. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według stawek określonych w § 15 Regulaminu wynagradzania.
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się i wypłaca z dołu, po złożeniu sprawozdania z wykonania zadań dydaktycznych przez właściwą jednostkę organizacyjną i po rozliczeniu faktycznych godzin zajęć dydaktycznych wykonanych w danym roku akademickim.
 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na podstawie stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie.

4. Zajęcia terenowe