Ksztalcenie

Pensum i stawki

1. Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich
 • Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w Regulaminie pracy
  (stanowiącym zał. do Zarz.38/2019, zmienionego Zarz.32/2020, zmien. Zarz.82/2020, zmien. Zarz.96/2021)

  w rozdziale VII , w szczególności par. 57- ujednolicona treść VII.


  Załączniki dotyczące planu obciążeń i sprawozdania z wykonania zajęć generowane są w postaci raportów poprzez ścieżkę w USOS:
  /Pracownicy -> Rozliczenie godzin/ -> wybór roku akademickiego ->
  /Raporty lokalne BIRT -> Plan obciążeń oraz sprawozdanie -> Parametry/ ->
  wybór zał. oraz rodzaju pliku docelowego pdf lub xlsx
  • zał. nr 3 – wymiar pensum dla poszczególnych stanowisk
  • zał. nr 4 – sprawozdanie wykonania zajęć
  • zał. nr 5 – plan obciążeń na kolejny rok
 • Decyzja 9/2021 ws. procedury przygotowywania obciążeń dydaktycznych kadry akademickiej i planowania zajęć dla studentów prowadzonych metodą i technikami kształcenia na odległość w roku akademickim 2021/2022.
  • zał. nr 1 – obsada dydaktyczna nad rok 2020/21 dla danego kierunku, poziomu i profilu
  • zał. nr 2 – wykaz obciążenia pracowników etatowych dla całego wydziału
 • Zarządzenie Nr 88/2020 Rektora UKSW z dn. 18.12.2020 ws.
  zmiany stanowiska w przypadku uzyskania tytułu profesora:

3. Zmiana stanowiska nastąpi, od kolejnego pełnego miesiąca, począwszy od terminu przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 2.
4. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych zostanie skorygowany od kolejnego roku akademickiego.

2. Stawki

Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w Regulaminie wynagradzania
(stanowiącym zał. do Zarz. 30/2020)

stawki za godziny ponadwymiarowe
(wg zał. nr 13 do Regulaminu wynagradzania)
1profesor120
zł/godz.
2profesor uczelni100
zł/godz.
3adiunkt posiadający stopień naukowy doktora,
starszy wykładowca posiadający stopień doktora
85
zł/godz.
4asystent, wykładowca, starszy wykładowca,
lektor, instruktor.
65
zł/godz.

oraz

 • Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora UKSW z dn. 22.10.2020
  ws. stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pracownikami UKSW, na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Zał. nr 1 – Planowane zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych w roku akademickim ….
 • Decyzja Nr 1/ 2018 Kwestora UKSW z dn. 04.09.2018
  ws. wprowadzenia wzoru wykazu godzin ponadwymiarowych do wypłaty
3. Zajęcia terenowe