Przejdź do treści

Planując zajęcia, a tym samym obsadę dydaktyczną, na przyszły rok akademicki należy wziąć pod uwagę:

 • Regulamin pracy i inne akty prawne rozpisane w zakładce Pensum

Liczebność grup i zasady planowania

 • Zarządzenie Nr 43/2022 Rektora UKSW z dn. 18.05.2022 ws. określenia liczebności grup studenckich oraz zasad planowania zajęć dydaktycznych.

§ 2 – liczebność

 1. wykład do wyboru lub konwersatorium do wyboru – od 25 osób;
 2. konwersatorium – od 25 osób;
 3. seminarium na kierunku pielęgniarstwo i lekarskim – od 15 osób;
 4. seminarium dyplomowe – od 6 osób;
 5. lektorat języka obcego nowożytnego, translatoria – od 15 do 25 osób;
 6. lektorat języka starożytnego – od 6 osób;
 7. ćwiczenia laboratoryjne – od 8 do 15 osób, zgodnie z przepisami BHP danego laboratorium;
 8. ćwiczenia audytoryjne, komputerowe, terenowe, warsztatowe – od 15 do 30 osób;
 9. ćwiczenia praktyczne pielęgniarskie przy pacjencie – do 4 osób;
 10. ćwiczenia w pracowni pielęgniarskiej – do 8 osób;
 11. ćwiczenia ogólnorozwojowe i rehabilitacyjne wychowania fizycznego – od 20 osób, chyba że regulamin obiektu sportowego określa mniejszą liczebność grup;
 12. zajęcia w języku obcym nowożytnym, inne niż lektorat i translatorium – od 5 osób

§ 7 – obsada

 1. Kierownik kierunku planuje obsadę dydaktyczną zajęć na kierunku studiów uwzględniając wszystkie grupy zajęć w strukturze studiów, z zastrzeżeniem ust 2.
 2. W planie obciążeń dydaktycznych nie uwzględnia się zajęć ogólnouczelnianych.
 3. [..]
 4. Planując obsadę dydaktyczną należy uwzględnić doświadczenie i kompetencje dydaktyczne, merytoryczne przygotowanie i osiągnięcia badawcze prowadzącego zajęcia w zakresie prowadzonego przedmiotu.
 5. Dokonując obsady zajęć należy przede wszystkim uwzględnić potencjał kadrowy Uniwersytetu.[…]

Zajęcia zdalne

 • Regulamin kształcenia zdalnego – zob. zakładka Kształcenie na odległość
 • oraz § 10-11. Zarządzenia Nr 43/2022 ws. liczebności grup… umieszczonego powyżej,
  w szczególności:
 1. Udział zajęć prowadzonych metodą kształcenia na odległość w programach studiów nie może być większy niż:
  1) na studiach o profilu ogólnoakademickim – 75% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów;
  2) na studiach o profilu praktycznym – 50% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów.

Tutoring

a w razie zbyt małej liczebności studentów w grupie, Dziekan może wystąpić do Prorektora właściwego ds. kształcenia o możliwość prowadzenia zajęć metodą tutoringu zgodnie z zasadami modeli tutoringu w UKSW:

 • Zarządzenie Nr 93/2022 Rektora UKSW z dn. 15.09.2022
  ws. wdrożenia tutoringu akademickiego do praktyki uczelnianej w UKSW