Przejdź do treści
Logotypy UE

MNiSW/2020/115/DIR/WMT/W02 – część wdrożeniowa

– strona projektu , baza tutorów

MNiSW/2019/254/DIR/KH oraz MNiSW/2020/145/DIR/KH – edycja 1 i 2

– poniżej

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na realizację przedsięwzięcia uczelni zostały przyznane środki w wysokości 218 360,00 zł. 

Projekt skierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

 • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni;
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
 • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

W projekcie bierze udział 20 wyłonionych w procesie rekrutacji nauczycieli akademickich UKSW.
Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich (m.in. Uniwersytecie w Groningen, Uniwersytecie w Gandawie, University of Oslo, University College London).
Po wizycie studyjnej każdy nauczyciel akademicki poprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu z wyłonionymi do udziału w projekcie studentami.

Więcej informacji dotyczących Projektu można znaleźć na stronach MNiSW:

Dokumenty i zasady

Decyzja Nr 4/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW z dn. 23.02.2021 ws. aktualizacji Regulaminu uczestnictwa nauczycieli akademickich oraz Zasad rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie pozakonkursowym „Mistrzowie dydaktyki” – na monitorze znajdują się nast. załączniki:

 • Zasady_rekrutacji_studentów
  • zal_1_Deklaracja_studenta
  • zal_ 2_do_zasad_wzór_oświadczenie_uczestnika projektu_RODO-1
  • zal_3_zobowiązanie_do_uczestnictwa
  • zal_4_do_zasad _osoba_pracująca
 • Regulamin uczestnictwa Mistrzowie dydaktyki
  • zal_1_zgłoszenie_do_projektu
  • zal_2_wzór_oświadczenie_uczestnika_projektu_RODO-1
  • zal_3_zobowiązanie_do_uczestnictwa
  • zal_4_osoba_pracująca

Biuro projektu

Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 19, pok. 1912

tel. +(48) 22 561 90 21
Adam Nowakowski
e-mail: a.nowakowski@uksw.edu.pl

Centrum Rozwoju Dydaktyki UKSW
Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 12, pokój 1223

tel.: +48 22 561 88 61, w. 261
Agnieszka Wasilewska
e-mail: a.wasilewska@uksw.edu.pl