Ksztalcenie

Obowiązki Nauczycieli

Ogólnie:

 1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem:
  1. dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
  2. badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
  3. badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
 2. Nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych. Ustawa PSWiN Art. 115

Szczegółowo:

Wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do dokumentowania wyników egzaminów i zaliczeń w protokołach przedmiotów w formie elektronicznej w systemie USOSweb oraz w postaci wydruku komputerowego z tego systemu poświadczonego własnoręcznym podpisem. Termin składania protokołów w postaci wydruku z systemu określa dziekan, jednakże nie później niż w okresie siedmiu dni od ostatniego dnia poprawkowej sesji egzaminacyjnej danego semestru (trymestru). Regulamin studiów UKSW § 25 ust. 8

 • Zarządzenie Nr 48/2014 Rektora UKSW z dn. 16.07.2014 ws.
  obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS
 • Decyzja 4/2013 Rektora UKSW w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa)
  • Załącznik – wzór wypełnienia sylabusa
  • instrukcja techniczna – pobierz
  • instrukcja merytoryczna – pobierz
  • instrukcja o umieszczeniu informacji o dostępie do zajęć zdalnych – pobierz

   planowana jest aktualizacja decyzji z załącznikiem oraz instrukcji merytorycznej

 • AKTUALNE materiały dotyczące prawidłowego wypełniania sylabusa dostępne są

  w punkcie 6 w zakładce Materiały szkoleniowe.

 • Informacje dotyczące pensum znajdują się w zakładce Pensum i stawki.