Przejdź do treści

Cytaty z aktów prawnych

w Regulaminie pracy

Regulaminu pracy UKSW § 50 ust. 2

W ramach obowiązków [dydaktycznych] zalicza się: wykłady, ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria, translatoria, warsztaty, seminaria, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, zajęcia wychowania fizycznego, ćwiczenia terenowe oraz przeprowadzanie konsultacji indywidualnych ze studentami, weryfikacji efektów uczenia się i ich ocenę.

w Regulaminie studiów

Regulamin studiów UKSW § 25 ust. 8

Wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do dokumentowania wyników egzaminów i zaliczeń w protokołach przedmiotów w formie elektronicznej w systemie USOSweb oraz w postaci wydruku komputerowego z tego systemu poświadczonego własnoręcznym podpisem. Termin składania protokołów w postaci wydruku z systemu określa dziekan, jednakże nie później niż w okresie siedmiu dni od ostatniego dnia poprawkowej sesji egzaminacyjnej danego semestru (trymestru).

w Ustawie

Ustawa PSWiN Art. 115

1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem:
1.1. dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
1.2. badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
1.3. badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
2. Nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

Zakres obowiązków

Zakresy obowiązków wszystkich pracowników UKSW stanowią załączniki do Regulaminu pracy UKSW –Zarz. 38/2019, z późniejszymi zmianami.

Ocena okresowa

Hospitacje

  • Zarządzenie Nr 6/2022 Rektora UKSW z dn. 03.02.2022 ws. procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w UKSW, edytowalne załączniki:

USOS i sylabus

Materiały ze szkolenia dotyczącego obowiązków Nauczycieli Akademickich przeprowadzonego dla WMCM w dniu 01.10.2021 dostępne są w punkcie 6 zakładki Materiały szkoleniowe.