Ksztalcenie

Tutoring w UKSW

informacje ogólne

akty prawne

Zarządzenie Nr 93/2022 Rektora UKSW z.dn.15.09.2022
ws. wdrożenia tutoringu akademickiego do praktyki uczelnianej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • zał. 1. opis modeli tutoringu w UKSW – link
 • zał. 2. kontrakt tutorski – edytowalny
cele edukacyjne

Tutoring akademicki to zindywidualizowana metoda dydaktyczna, wykorzystywana i doskonalona w kulturze anglosaskiej od wielu pokoleń.

Cele szczegółowe tutoringu akademickiego w UKSW:

 1. rozwijanie kompetencji akademickich, społecznych i osobistych;
 2. rozwijanie poczucia przynależności do Uniwersytetu;
 3. rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia studenta;
 4. odkrywanie talentów studenta;
 5. rozwijanie twórczego analizowania zdobywanej wiedzy;
 6. zachęcanie do klarownego wyrażania idei własnych i cudzych;
 7. wzbogacanie sztuki logicznej argumentacji i dyskusji;
 8. rozwijanie umiejętności wyławiania istotnych informacji spośród wszystkich komunikatów z przestrzeni medialnej;
 9. zachęcanie do samodzielnego rozwijania pasji badawczej;
 10. wzmacnianie wiary studenta we własny potencjał;
 11. poznawanie zainteresowań naukowych i / lub zawodowych studenta;
 12. poznawanie mocnych i słabych stron studenta celem jego dalszego rozwoju naukowego oraz poszerzenie jego zainteresowań.
rekrutacja

KANDYDACI

Uczestnikami tutoringu akademickiego mogą być studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych w uczelni niezależnie od formy studiów.

Ze względu na modele tutoringu akademickiego w UKSW rozróżniamy dwie grupy docelowe:

 • studenci potrzebujący wsparcia ze względu na posiadane dysfunkcje;
 • studenci wyróżniający się w nauce.

ETAPY PROCEDURY

 1. złożenie dokumentów:
  1. CV, zawierające wykaz ponadprogramowych osiągnięć i aktywności (np. udział w olimpiadach przedmiotowych, kursach, szkołach letnich, pracach kół naukowych, projektach badawczych, konferencjach, działalność zawodowa, itd.);
  2. list motywacyjny, uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu, a w przypadku studenta z niepełnosprawnością dodatkowo informacja, czego dotyczy jego dysfunkcja i co sprawia mu największe trudności;
  3. w przypadku niepełnosprawności – dodatkowo rekomendacja nauczyciela akademickiego albo pracownika biura osób z niepełnosprawnością.
 2. indywidualna rozmowa z tutorem weryfikująca umiejętności i predyspozycje do kształcenia metodą tutoringu – po odbytej rozmowie tutor przekazuje dziekanowi swoje stanowisko ws. przyjęcia kandydującego studenta na swoje tutoriale;
 3. decyzja Dziekana – po zweryfikowaniu kompletności złożonych dokumentów i pozytywnej opinii przyszłego tutora – Dziekan decyduje o przyjęciu studenta na tutorial;
 4. podpisanie kontraktu przez Tutora i Studenta oraz Podpisanie przez studenta dokumentów projektowych (oświadczenia i deklaracji udziału).

HARMONOGRAM

dla tutoriali
w sem. ZIMOWYM
dla tutoriali
w sem. LETNIM
ETAPY
14-21 listopada 2022
14-28 listopada 2022
13-20 lutego 20221. wybór tutorialu z oferty i złożenie dokumentów w macierzystym dziekanacie*
23 listopada 2022
29 listopada 2022
22 lutego 2022informacja o przejściu do drugiego etapu
24-30 listopada 2022
30 listopada –
6 grudnia 2022
23 lutego –
1 marca 2023
2. rozmowy indywidualne z tutorami
3. informacja o zakwalifikowaniu studenta na tutorial
4. podpisanie kontraktu (edytowalny plik)
od 1 grudnia 2022
od 8 grudnia 2022
od 2 marca 2023realizacja tutoriali
(15 godzin w ciągu max 3 miesięcy – terminy spotkań i ich częstotliwość do wspólnego ustalenia)
* W przypadku, gdy kandydat i tutor są z różnych wydziałów – Dział Kształcenia pośredniczy między dziekanatami obu wydziałów, a decyzję o przyjęciu na tutorial podejmuje Dziekan wydziału macierzystego Studenta.

oferta tutorów

rozwiń ofertę - Nie tylko romantyzm. Literatura jeszcze bardziej od nowa

Nie tylko romantyzm. Literatura jeszcze bardziej od nowa.

Na spotkania tutorskie w semestrze zimowym 2022/2023 zapraszam studentów, którzy chętnie podejmą tematy współbieżne z moimi zainteresowaniami romantyzmem, ale szczegółowy profil tutorialu będzie uwzględniał pytania, (nie)gotowe pomysły i poszukiwania studentów. Proces współpracy obejmie także rozwój warsztatowych umiejętności akademickich, tj. pisania tekstów, prezentacji wiedzy.

 • dla 2 studentów wyróżniających się w nauce

dr Małgorzata BURTA – literaturoznawstwo WNH

 • bazawiedzy.uksw.edu.pl
 • Profil tutora: literaturoznawstwo, historia literatury polskiej – romantyzm, echa romantyzmu w kulturze współczesnej, religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu.

m.burta@uksw.edu.pl


rozwiń ofertę - Warsztat badawczy w pracy z tekstami łacińskimi

Warsztat badawczy w pracy z tekstami łacińskimi. Przygotowanie artykułu naukowego

Cel tutorialu: kształtowanie kompetencji językowych, analitycznych oraz interpretacyjnych w pracy nad tekstami źródłowymi w jęz. łacińskim.

 • W ramach tutorialu student pod kierunkiem prowadzącego będzie przygotowywał artykuł naukowy, począwszy od analizy źródeł, przez prowadzenie kwerendy literatury przedmiotu, po etap interpretacji i wnioskowania.
 • W założeniu tutorial kończy się przygotowaniem artykułu gotowego do złożenia w wydawnictwie lub czasopiśmie naukowym. Tutorial opierać się będzie na metodzie peer-tutoringu i peer-feedbacku, w której uczestnicy budują kompetencję poprzez obserwowanie i komentowanie swoich prac pod nadzorem tutora – jest to metoda wykorzystywana na najlepszych uczelniach na świecie. Tutorial zakłada pracę tutora z grupą 2-osobową, ale możliwa jest praca z 3 lub 4 uczestnikami.
 • Nie jest wymagana biegła znajomość łaciny, raczej znajomość podstaw i chęć do pracy. Wymagana jest natomiast zdolność czytania w języku angielskim. Na pierwszym spotkaniu tutor i uczestnicy wspólnie wybiorą materiał źródłowy oraz rodzaj przygotowywanej publikacji.

dr Bartłomiej DŹWIGAŁA – historia WNHIS

 • bazawiedzy.uksw.edu.pl
 • Oficjalny ekspert UKSW w zakresie: historia wypraw krzyżowych i państw łacińskich na Bliskim Wschodzie; średniowieczna literatura historiograficzna.

b.dzwigala@uksw.edu.pl


rozwiń ofertę - 1 z 4 formuł programu tutorskiego

Kandydat wybiera jedną z formuł programu tutorskiego w ramach zgłoszenia:

1` Teoria i Filozofia Prawa (ćwiczenia)

 • Moduł zajęć tutorskich przeznaczony dla studentów kierunku prawo niezależnie od realizowanego semestru kształcenia. Obowiązkiem Studenta jest realizacja w ramach indywidualnych spotkań z Tutorem programu ćwiczeń z obszaru Filozofii Prawa w ramach przedmiotu Teoria i Filozofia Prawa.
 • Pozytywne zakończenie zajęć zapewnia studentowi zaliczenie ćwiczeń z w/w przedmiotu, co potwierdza wpis do akt osobowych studenta. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie.  

2` Kultury prawne cywilizacji zachodniej

 • Moduł zajęć tutorskich przeznaczony dla studentów kierunków w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, niezależnie od realizowanego semestru kształcenia. Obowiązkiem Studenta jest realizacja w ramach indywidualnych spotkań z Tutorem zagadnień związanych z genezą, charakterystyką i ewolucją euroatlantyckich kultur prawnych (kultury prawa stanowionego i prawa precedensowego anglosaskiej kultury prawnej).
 • Zajęcia odbywają się min. raz na dwa tygodnie. Ich efektem jest przyznanie – za zgodą właściwego Dziekana – 5 punktów ECTS.  

3` Teoria wykładni i stosowania prawa

 • Moduł zajęć tutorskich przeznaczony dla zaawansowanych studentów kierunku prawo, wpisanych na min. 3 rok studiów, ze średnią ocen min. 4,5. Obowiązkiem studenta jest realizacja w ramach indywidualnych spotkań z Tutorem programu pogłębionych zagadnień z obszaru teorii wykładni i stosowania prawa. 
 • Pozytywne zakończenie zajęć zapewnia studentowi zaliczenie egzaminu z przedmiotu: Teoria i Filozofia Prawa (semestr IX) na ocenę min. 3,0 (pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu). Zajęcia odbywają się min. raz  na dwa tygodnie.  

4` Opieka nad studentem w formule „Mistrz-Uczeń”

 • Moduł opieki tutorskiej przeznaczony dla zaawansowanych studentów kierunku prawo, wpisanych na min. 2 rok studiów ze średnią ocen min. 4,5. Opieka polega na przygotowywaniu studenta do przyszłej aktywności naukowej: aplikacji do szkoły doktorskiej, podjęcia zatrudnienia na Uczelni, aplikacji o granty naukowo-studenckie, wyjazdy badawcze lub dydaktyczne itp. Obowiązkiem studenta będzie aktywny udział w pracach Katedry Teorii i Filozofii Prawa, pomoc w pracach Instytutu Nauk Prawnych, w ramach działalności organizacyjno-badawczej (sporządzanie dokumentacji, nadzór nad procesami ewaluacji nauki), ale także możliwość partycypacji w badaniach grantowych, wyjazdach na konferencje naukowe, pomoc w prowadzeniu podstawowych zajęć dydaktycznych itp. Moduł ten wdraża studenta w techniczno-organizacyjne procesy zarządzania jednostką naukową i pozwala zapoznać się z podstawami warsztatu naukowego z obszaru nauk prawnych. Wymagana jest stała współpraca z Tutorem w interwałach do ustalenia w ramach indywidualnego kontraktu. W założeniu partycypacja w module trwa minimum rok.
 • Pozytywne ukończenie modułu zapewnia studentowi możliwość uzyskania – za zgodą Dziekana – 7 punktów ECTS oraz – w zależności od aktywności studenta – dodatkowych przywilejów w ramach dydaktyki (indywidualne terminy zaliczeń bądź egzaminów itp.). 

dr hab. prof. ucz. Artur KOTOWSKI – nauki prawne WPiA

a.kotowski@uksw.edu.pl


rozwiń ofertę - Budowanie wizerunku

Budowanie wizerunku

Zajęcia będą skupiać się wokół zagadnień, związanych z szeroko pojętym budowaniem wizerunku produktu czy usługi, w tym personal brandingu. Będziemy pracować nad projektem przygotowania strategii budowania wizerunku. Na zajęcia zapraszam osoby zainteresowane marketingiem, promocją, komunikacją, wizerunkiem, PR. Skupimy się na przeprowadzeniu badań, będzie także okazja do pracy nad artykułem do monografii zbiorowej.

dr Kama PAWLICKA – nauki o kulturze i religii WNH

k.pawlicka@uksw.edu.pl


rozwiń ofertę - Psychologia międzykulturowa – warsztat młodego badacza

Psychologia międzykulturowa – warsztat młodego badacza: Od teorii do badania

Cel tutorialu: przygotowanie w oparciu o analizę literatury projektu prostego badania związanego z tematyką psychologii międzykulturowej, w tym, do wyboru:

 • Adaptacji wybranego testu psychologicznego w Polsce
 • Replikacji (prostego) badania zrealizowanego poza Polską na próbie polskiej
 • Realizacji badania międzykulturowego w Polsce i w wybranym kraju (po uzgodnieniu z tutorem)

W wyniku realizacji kursu student powinien uzyskać materiał badawczy możliwy do zaprezentowania na konferencji studenckiej/krajowej. W przypadku osób zainteresowanych – możliwość przygotowania publikacji w języku polskim lub angielskim we współpracy z opiekunem i innymi członkami Centrum Psychologii Międzykulturowej jako kontynuacja kursu. Projekt może być realizowany zespołowo.

Dla kogo: studenci zainteresowani rozwojem umiejętności akademickich, maksymalnie 4 studentów.

Wymóg formalny: studenci co najmniej III roku studiów magisterskich, dobra znajomość języka angielskiego, zainteresowanie statystyką. Nie jest wymagana zaawansowana znajomość statystyki, jednak praca badawcza będzie wymagała wykonania obliczeń we współpracy z tutorem.

prof. dr hab. Magdalena ŻEMOJTEL-PIOTROWSKA – psychologia WFCh

m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl


kontakt

Biuro projektu “Mistrzowie Dydaktyki”

Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 12, pokój 1223
strona www projektu

Obsługa administracyjna projektu

Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia
tel.: 22 561 88 61, w. 261
Agnieszka Wasilewska
e-mail: a.wasilewska@uksw.edu.pl

Obsługa finansowo-sprawozdawcza projektu

Ośrodek Zarządzania Projektami
tel.: 22 561 90 29,  w. 429
Wanda Naumiuk
e-mail: w.naumiuk@uksw.edu.pl

Kierownik Centrum Wsparcia Dydaktyki

mgr inż. Beata Karpiuk
b.karpiuk@uksw.edu.pl