Przejdź do treści

informacje ogólne

ETAPY

 1. złożenie dokumentów:
  1. CV, zawierające wykaz ponadprogramowych osiągnięć i aktywności (np. udział w olimpiadach przedmiotowych, kursach, szkołach letnich, pracach kół naukowych, projektach badawczych, konferencjach, działalność zawodowa, itd.);
  2. list motywacyjny, uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu, a w przypadku studenta z niepełnosprawnością dodatkowo informacja, czego dotyczy jego dysfunkcja i co sprawia mu największe trudności;
  3. w przypadku niepełnosprawności – dodatkowo rekomendacja nauczyciela akademickiego albo pracownika biura osób z niepełnosprawnością.
 2. indywidualna rozmowa z tutorem weryfikująca umiejętności i predyspozycje do kształcenia metodą tutoringu – po odbytej rozmowie tutor przekazuje dziekanowi swoje stanowisko ws. przyjęcia kandydującego studenta na swoje tutoriale;
 3. decyzja Dziekana – po zweryfikowaniu kompletności złożonych dokumentów i pozytywnej opinii przyszłego tutora – Dziekan decyduje o przyjęciu studenta na tutorial;
 4. podpisanie kontraktu przez Tutora i Studenta oraz Podpisanie przez studenta dokumentów projektowych (oświadczenia i deklaracji udziału).

HARMONOGRAM
poszczególnych etapów procedury

dla tutoriali
w sem. ZIMOWYM
dla tutoriali
w sem. LETNIM
ETAPY
14-21 listopada 2022 13-20 lutego 2023 1. wybór tutorialu z oferty i złożenie dokumentów w macierzystym dziekanacie*
23 listopada 2022 22 lutego 2023 informacja o przejściu do drugiego etapu
24-30 listopada 2022 23 lutego –
1 marca 2023
2. rozmowy indywidualne z tutorami
3. informacja o zakwalifikowaniu studenta na tutorial
4. podpisanie kontraktu (edytowalny plik)
od 1 grudnia 2022 od 2 marca 2023 realizacja tutoriali
(15 godzin w ciągu max 3 miesięcy – terminy spotkań i ich częstotliwość do wspólnego ustalenia)

* W przypadku, gdy kandydat i tutor są z różnych wydziałów – Dział Kształcenia pośredniczy między dziekanatami obu wydziałów, a decyzję o przyjęciu na tutorial podejmuje Dziekan wydziału macierzystego Studenta.

Uczestnikami tutoringu akademickiego mogą być studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych w uczelni niezależnie od formy studiów.
Ze względu na modele tutoringu akademickiego w UKSW rozróżniamy dwie grupy docelowe:

 • studenci potrzebujący wsparcia ze względu na posiadane dysfunkcje;
 • studenci wyróżniający się w nauce.

Tutoring akademicki to zindywidualizowana metoda dydaktyczna, wykorzystywana i doskonalona w kulturze anglosaskiej od wielu pokoleń.

CELE SZCZEGÓŁOWE tutoringu akademickiego w UKSW:

 1. rozwijanie kompetencji akademickich, społecznych i osobistych;
 2. rozwijanie poczucia przynależności do Uniwersytetu;
 3. rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia studenta;
 4. odkrywanie talentów studenta;
 5. rozwijanie twórczego analizowania zdobywanej wiedzy;
 6. zachęcanie do klarownego wyrażania idei własnych i cudzych;
 7. wzbogacanie sztuki logicznej argumentacji i dyskusji;
 8. rozwijanie umiejętności wyławiania istotnych informacji spośród wszystkich komunikatów z przestrzeni medialnej;
 9. zachęcanie do samodzielnego rozwijania pasji badawczej;
 10. wzmacnianie wiary studenta we własny potencjał;
 11. poznawanie zainteresowań naukowych i / lub zawodowych studenta;
 12. poznawanie mocnych i słabych stron studenta celem jego dalszego rozwoju naukowego oraz poszerzenie jego zainteresowań.

oferta tutorów

szczegóły oferty pod tabelą

TutorwydziałTutorial
dr Małgorzata BURTAWNHNie tylko romantyzm. Literatura jeszcze bardziej od nowa
dr Katarzyna CICHOSWPiAPrawo i stosunki międzynarodowe, zrównoważony rozwój 
dr Bartłomiej DŹWIGAŁAWNHISWarsztat badawczy w pracy z tekstami łacińskimi
dr Katarzyna DŹWIGAŁAWNHISJęzyk i kultura starożytnej Grecji
dr Monika FAJFERWBNSBiologiczny projekt badawczy
prof. ucz. dr hab. Beata GAJWNHWarsztat translatologiczno-kulturowy:
autorzy nowołacińscy o Warszawie.
Przygotowanie publikacji studenckiej z profesorską asystą translacyjną.
dr Olga
KOTOWSKA-WÓJCIK
WSE1. Statystyka opisowa,
2. Wnioskowanie statystyczne
prof. ucz. dr hab. Artur KOTOWSKIWPiA1. Teoria i Filozofia Prawa,
2. Kultury prawne cywilizacji zachodniej,
3. Teoria wykładni i stosowania prawa ,
4. Opieka nad studentem w formule „Mistrz-Uczeń”
dr Kama PAWLICKAWNHBudowanie wizerunku
dr hab. Jarosław PIOTROWSKIWFCHPsychometria: adaptacja kulturowa narzędzi badawczych
dr Zbigniew WYŻEWSKIWFCHMetodyka pisania artykułów naukowych
(dysc. n. przyrodniczych)
prof. Magdalena ŻEMOJTEL-PIOTROWSKAWFCHPsychologia międzykulturowa – adaptacja kwestionariuszy

szczegółowa oferta

dr Małgorzata BURTA
literaturoznawstwo WNH

Profil tutora: literaturoznawstwo, historia literatury polskiej – romantyzm, echa romantyzmu w kulturze współczesnej, religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu.

m.burta@uksw.edu.pl
bazawiedzy.uksw.edu.pl

Na spotkania tutorskie w semestrze zimowym 2022/2023 zapraszam studentów, którzy chętnie podejmą tematy współbieżne z moimi zainteresowaniami romantyzmem, ale szczegółowy profil tutorialu będzie uwzględniał pytania, (nie)gotowe pomysły i poszukiwania studentów. Proces współpracy obejmie także rozwój warsztatowych umiejętności akademickich, tj. pisania tekstów, prezentacji wiedzy.

 • dla 2 studentów wyróżniających się w nauce

dr Katarzyna CICHOS
prawo WPiA

Profil tutora: Specjalista w zakresie prawno-międzynarodowych aspektów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie implementacji Agendy 2030 na poziomie międzynarodowym, regionalnym i lokalnym.

k.cichos@uksw.edu.pl
bazawiedzy.uksw.edu.pl
science2business.edu.pl

Celem tutoringu jest przygotowanie wystąpienia konferencyjnego i/lub opracowania artykułu naukowego (począwszy od analizy źródeł, przez prowadzenie kwerendy literatury przedmiotu, po etap interpretacji i wnioskowania) z zakresu prawa międzynarodowego publicznego lub zrównoważonego rozwoju.

 • dla 2-3 studentów – po 15 godzin każdy

dr Bartłomiej DŹWIGAŁA
historia WNHIS

Oficjalny ekspert UKSW w zakresie: historia wypraw krzyżowych i państw łacińskich na Bliskim Wschodzie; średniowieczna literatura historiograficzna.

b.dzwigala@uksw.edu.pl
bazawiedzy.uksw.edu.pl

Warsztat badawczy w pracy z tekstami łacińskimi. Przygotowanie artykułu naukowego

Cel tutorialu: kształtowanie kompetencji językowych, analitycznych oraz interpretacyjnych w pracy nad tekstami źródłowymi w jęz. łacińskim.

– W ramach tutorialu student pod kierunkiem prowadzącego będzie przygotowywał artykuł naukowy, począwszy od analizy źródeł, przez prowadzenie kwerendy literatury przedmiotu, po etap interpretacji i wnioskowania.
– W założeniu tutorial kończy się przygotowaniem artykułu gotowego do złożenia w wydawnictwie lub czasopiśmie naukowym. Tutorial opierać się będzie na metodzie peer-tutoringu i peer-feedbacku, w której uczestnicy budują kompetencję poprzez obserwowanie i komentowanie swoich prac pod nadzorem tutora – jest to metoda wykorzystywana na najlepszych uczelniach na świecie. Tutorial zakłada pracę tutora z grupą 2-osobową, ale możliwa jest praca z 3 lub 4 uczestnikami.
– Nie jest wymagana biegła znajomość łaciny, raczej znajomość podstaw i chęć do pracy. Wymagana jest natomiast zdolność czytania w języku angielskim. Na pierwszym spotkaniu tutor i uczestnicy wspólnie wybiorą materiał źródłowy oraz rodzaj przygotowywanej publikacji.


dr Katarzyna Maria Dźwigała
historia WNHs

Profil Tutora: Jej zainteresowania naukowe to historia późnego antyku, zwłaszcza epoka cesarza Konstantyna. Specjalizuje się w badaniu źródeł w języku starogreckim.

k.dzwigala@uksw.edu.pl
bazawiedzy.uksw.edu.pl

Celem tutorialu jest poznanie podstaw języka greckiego oraz zdobycie wiedzy na temat elementów literatury i kultury starożytnej Grecji. Nie jest wymagana wstępna znajomość języka greckiego. Zajęcia będą obejmowały naukę języka na podstawie przesłanych materiałów oraz lekturę literatury greckiej i wybranych tekstów dotyczących greckiej kultury.


dr Monika Fajfer
biologia – WBNS

Zainteresowania naukowe: akarologia, parazytologia, herpetologia, biologia molekularna i filogeneza

researchgate.net
inb.edu.pl

m.fajfer@uksw.edu.pl

Dla kogo: studenci zainteresowani rozwojem swoich umiejętności

Wymóg formalny: studenci ze znajomość języka angielskiego, pozwalającą na swobodne poruszanie się w sieci i programach filogenetycznych. Nie jest wymagana znajomość poszczególnych programów i narządzi, jednak praca badawcza będzie wymagała wykonania analiz we współpracy z tutorem.

Cel spotkań: Celem spotkań będzie skonstruowanie drzewa filogenetycznego grupy organizmów będących w kręgu zainteresowania studenta na podstawie danych molekularnych zaimportowanych z  różnych baz danych (np. GenBanku)

Efekt: W wyniku realizacji kursu student powinien uzyskać materiał możliwy do zaprezentowania na konferencji studenckiej/krajowej. Efektem pracy studenta może być również wykorzystanie tych danych w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Liczba studentów: 1- 4 osoby


prof. ucz. dr hab. Beata GAJ
filologia klasyczna – WNH

Zainteresowania naukowe: neolatynistyka, historia literatury łacińskiej, retoryka (teoria retoryczna oraz praktyczne realizacje oratorskie), historia i literatura Śląska, historia starożytna, historia kobiet

bazawiedzy.uksw.edu.pl

b.gaj@uksw.edu.pl

Cel tutorialu: kształtowanie kompetencji z zakresy translatologii, analizy historycznoliterackiej i kulturowej podczas pracy nad edycją nieznanych tekstów źródłowych w języku łacińskim od XVIII w., a dotyczących regionu i zwłaszcza – Warszawy, Bielan

Opis: W ramach tutorialu student (lub kilku studentów- max 4) pod kierunkiem prowadzącego będzie przygotowywał translację i analizę kilku źródeł nowołacińskich związanych m.in. z miejscem funkcjonowania uczelni UKSW. Zostanie przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu, translacja filologiczna i literacka oraz komentarz interpretacyjny.

Efekt końcowy: W założeniu tutorial kończy się przygotowaniem tłumaczenia z opracowaniem krytycznym gotowego do złożenia w wydawnictwie lub czasopiśmie naukowym. Tutorial opierać się będzie na typowej pracy tutorialnej, której uczestnicy zdobywają umiejętności z kilku dyscyplin w zakresie edycji dzieła łacińskiego poprzez obserwowanie i komentowanie swoich ustaleń z asystą tutora. Prowadząca pracowała tą metodą w roku 2013 podczas visitingu w Oxfordzie oraz wcześniej we współpracy z profesor prowadzącą tutoriale w Uniwersytecie w Moguncji oraz wydała książkę z pracami młodzieży z okolic Strzelce Opolskich z jej asystą translacyjną (por. Iuvenalia poetica: śląscy poeci łacińscy w przekładzie licealistów, wybór, oprac. i asysta translacyjna: Beata Gaj, młodzi translatorzy: Daria Czempiel [et al.]. Adres wydawniczy Strzelce Opolskie ; Opole : Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku, 2014)

Wymagania: biegła znajomość łaciny jest mile widziana, acz niekonieczna. Oczekuje się postawy chętnej do pracy w zakresie translacji, edycji krytycznej i kulturowej oraz autentycznego zaangażowania związanego z zakresem materiału – w tym wypadku z Bielanami, Warszawą i okolicą. Określony przez tutora materiał źródłowy studenci dobierają według swych indywidualnych preferencji.


dr Olga KOTOWSKA-WÓJCIK
socjologia – statystyka WSE

Profil Tutora: statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne, podstawy analizy danych ilościowych, socjologia rodziny, socjologia płci, socjologia pracy

o.kotowska@uksw.edu.pl
film intro
bazawiedzy.uksw.edu.pl

 1. Statystyka opisowa – wprowadzenie do analizy danych (ogólnodostępny)
  – Na spotkania tutorskie w semestrze letnim 2022/2023 zapraszam studentów, którzy chętnie podejmą tematy związane z podstawowymi pojęciami i miarami z zakresu statystyki opisowej oraz podstawy analizy danych ilościowych (z elementami analizy danych jakościowych).
  – W ramach spotkań, w zależności od potrzeb studenckich zostaną przedstawione, lub ewentualnie rozszerzone wiadomości z zakresu podstaw analizy statystycznej.
  – Pozytywne zakończenie zajęć następuje w przypadku wykonania kontraktu zawartego ze studentem, podpisanego w czasie drugiego spotkania.  Zapewnia to studentowi zaliczenie ćwiczeń z w/w przedmiotu, co potwierdza wpis do systemu uczelnianego.
 1. Wnioskowanie statystyczne – (dla studentów posiadających udokumentowaną znajomość podstaw statystyki/ statystyki opisowej)
  – Na spotkania tutorskie w semestrze letnim 2022/2023 zapraszam studentów, którzy chętnie podejmą tematy związane z rozszerzoną wiedzą z zakresu analizy statystycznej – pojęciami i miarami z zakresu wnioskowania statystycznego.
  – W ramach spotkań, w zależności od potrzeb studenckich zostaną przedstawione, lub ewentualnie rozszerzone wiadomości z w/w zakresu.
  – Pozytywne zakończenie zajęć następuje w przypadku wykonania kontraktu zawartego ze studentem, podpisanego w czasie drugiego spotkania.  Zapewnia to studentowi zaliczenie ćwiczeń z w/w przedmiotu, co potwierdza wpis do systemu uczelnianego.

prof. ucz. dr hab. Artur KOTOWSKI
nauki prawne WPiA

bazawiedzy.uksw.edu.pl
science2busines.edu.pl
a.kotowski@uksw.edu.pl

Kandydat wybiera jedną z formuł programu tutorskiego w ramach zgłoszenia:

1. Teoria i Filozofia Prawa (ćwiczenia)
– Moduł zajęć tutorskich przeznaczony dla studentów kierunku prawo niezależnie od realizowanego semestru kształcenia. Obowiązkiem Studenta jest realizacja w ramach indywidualnych spotkań z Tutorem programu ćwiczeń z obszaru Filozofii Prawa w ramach przedmiotu Teoria i Filozofia Prawa.
– Pozytywne zakończenie zajęć zapewnia studentowi zaliczenie ćwiczeń z w/w przedmiotu, co potwierdza wpis do akt osobowych studenta. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie.

2. Kultury prawne cywilizacji zachodniej
– Moduł zajęć tutorskich przeznaczony dla studentów kierunków w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, niezależnie od realizowanego semestru kształcenia. Obowiązkiem Studenta jest realizacja w ramach indywidualnych spotkań z Tutorem zagadnień związanych z genezą, charakterystyką i ewolucją euroatlantyckich kultur prawnych (kultury prawa stanowionego i prawa precedensowego anglosaskiej kultury prawnej).
– Zajęcia odbywają się min. raz na dwa tygodnie. Ich efektem jest przyznanie – za zgodą właściwego Dziekana – 5 punktów ECTS.

3.  Teoria wykładni i stosowania prawa
– Moduł zajęć tutorskich przeznaczony dla zaawansowanych studentów kierunku prawo, wpisanych na min. 3 rok studiów, ze średnią ocen min. 4,5. Obowiązkiem studenta jest realizacja w ramach indywidualnych spotkań z Tutorem programu pogłębionych zagadnień z obszaru teorii wykładni i stosowania prawa.
– Pozytywne zakończenie zajęć zapewnia studentowi zaliczenie egzaminu z przedmiotu: Teoria i Filozofia Prawa (semestr IX) na ocenę min. 3,0 (pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu). Zajęcia odbywają się min. raz  na dwa tygodnie.

4. Opieka nad studentem w formule „Mistrz-Uczeń”
– Moduł opieki tutorskiej przeznaczony dla zaawansowanych studentów kierunku prawo, wpisanych na min. 2 rok studiów ze średnią ocen min. 4,5. Opieka polega na przygotowywaniu studenta do przyszłej aktywności naukowej: aplikacji do szkoły doktorskiej, podjęcia zatrudnienia na Uczelni, aplikacji o granty naukowo-studenckie, wyjazdy badawcze lub dydaktyczne itp. Obowiązkiem studenta będzie aktywny udział w pracach Katedry Teorii i Filozofii Prawa, pomoc w pracach Instytutu Nauk Prawnych, w ramach działalności organizacyjno-badawczej (sporządzanie dokumentacji, nadzór nad procesami ewaluacji nauki), ale także możliwość partycypacji w badaniach grantowych, wyjazdach na konferencje naukowe, pomoc w prowadzeniu podstawowych zajęć dydaktycznych itp. Moduł ten wdraża studenta w techniczno-organizacyjne procesy zarządzania jednostką naukową i pozwala zapoznać się z podstawami warsztatu naukowego z obszaru nauk prawnych. Wymagana jest stała współpraca z Tutorem w interwałach do ustalenia w ramach indywidualnego kontraktu. W założeniu partycypacja w module trwa minimum rok.
– Pozytywne ukończenie modułu zapewnia studentowi możliwość uzyskania – za zgodą Dziekana – 7 punktów ECTS oraz – w zależności od aktywności studenta – dodatkowych przywilejów w ramach dydaktyki (indywidualne terminy zaliczeń bądź egzaminów itp.).


dr Kama PAWLICKA
nauki o kulturze i religii WNH

bazawiedzy.uksw.edu.pl
k.pawlicka@uksw.edu.pl

Budowanie wizerunku

Zajęcia będą skupiać się wokół zagadnień, związanych z szeroko pojętym budowaniem wizerunku produktu czy usługi, w tym personal brandingu. Będziemy pracować nad projektem przygotowania strategii budowania wizerunku. Na zajęcia zapraszam osoby zainteresowane marketingiem, promocją, komunikacją, wizerunkiem, PR. Skupimy się na przeprowadzeniu badań, będzie także okazja do pracy nad artykułem do monografii zbiorowej.


dr hab. Jarosław Piotrowski
psychologia – WFCH

Prowadzący: dr hab. Jarosław Piotrowski, kierownik katedry psychologii społecznej, Instytut Psychologii UKSW. Współpracownik Centrum Psychologii Międzykulturowej.

Profil tutora: Zainteresowania naukowe: psychologia religijności i duchowości, psychologia międzykulturowa, psychometria (konstrukcja i adaptacja skal), dobrostan psychologiczny, psychologia egzystencjalna (postawy wobec śmierci)

Więcej informacji:
researchgate.net
crossculturalpsychlab.com

Dla kogo: studenci zainteresowani rozwojem umiejętności akademickich

Wymóg formalny: studenci co najmniej III roku studiów magisterskich, dobra znajomość języka angielskiego, zainteresowanie statystyką. Wymagana znajomość podstaw statystyki i obsługi programu SPSS – bardziej zaawansowane umiejętności zostaną nabyte w czasie pracy z tutorem

Cel tutorialu: Wykonanie pełnej adaptacji kulturowej wybranego narzędzia do kultury polskiej oraz opracowanie doniesienia z badań na ten temat.
W wyniku realizacji kursu student powinien opracować, na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych analiz, zgłoszenie konferencyjne mogące być zaprezentowane na krajowej konferencji naukowej. W ramach kontynuacji współpracy istnieje możliwość przygotowania publikacji opisującej adaptację narzędzia we współprac z tutorem i/lub innymi członkami zespołu badawczego. Kurs pozwala nabyć umiejętności psychometryczne i krytycznego myślenia niezbędne do rozpoczęcia badań międzykulturowych, ale potrzebne też w każdym wypadku kiedy chcemy zastosować narzędzie nie posiadające jeszcze polskiej adaptacji.

Liczba studentów: maksymalnie 4 osoby.


dr Zbigniew WYŻEWSKI
biologia WFCh

Profil tutora: mikrobiologia, biochemia – bakteriobójcze i bakteriostatyczne właściwości metabolitów roślinnych i grzybowych

z.wyzewski@uksw.edu.pl
bazawiedzy.uksw.edu.pl

Celem kursu będzie wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia i opublikowania artykułu naukowego – w oparciu o przegląd literatury, analizę surowych danych z baz elektronicznych i/lub badania empiryczne. Student dowie się, jak efektywnie przygotować się do napisania publikacji (oryginalnej lub przeglądowej); jak, korzystając z odpowiednich narzędzi, w relatywnie krótkim czasie sporządzić wyczerpującą bibliografię do artykułu; jaką strukturę powinien mieć manuskrypt; jakimi przesłankami należy się kierować, wybierając czasopismo dla przygotowanej pracy.

Do zagadnień poruszanych w ramach spotkań będzie należało:
– pozyskiwanie i analiza informacji z elektronicznych baz danych i publikacji
– efektywne sporządzanie piśmiennictwa do artykułów naukowych, prawidłowe formatowanie przypisów bibliograficznych, korzystanie z programów automatyzujących proces tworzenia bibliografii (Zotero, Mendeley)
– ćwiczenie uważności, spostrzegawczości i drobiazgowości w tworzeniu bibliografii: zadania praktyczne
– struktura artykułów naukowych (na przykładzie wybranych prac przeglądowych i oryginalnych
– charakterystyka sposobów oceny i selekcji czasopism naukowych (przesłanek, którymi należy się kierować przy wyborze czasopisma, w którym zamierzamy opublikować artykuł)

Efektem konsultacji będzie udział studenta w napisaniu artykułu naukowego, udokumentowany należnym współautorstwem. Student będzie wyszukiwał teksty źródłowe z wybranego obszaru tematycznego, gromadząc – w efektywny sposób – literaturę do planowanej publikacji. Następnie napisze fragment artykułu naukowego: będzie to część wstępu wraz z bibliografią do pracy oryginalnej, tworzonej na bazie wyników uzyskanych przez tutora w Zakładzie Ekologii Gleby (we współpracy z innymi członkami zespołu jednostki badawczej i/lub innymi zakładami), albo rozdział do artykułu przeglądowego. Na kolejnych spotkaniach będzie miała miejsce dyskusja nad napisanym przez studenta fragmentem/rozdziałem, obejmująca analizę i korektę ewentualnych błędów, a także omówienie możliwości rozbudowania dyskutowanego tekstu – rozpatrzenie pomysłów i propozycji wysuwanych zarówno przez studenta, jak i przez prowadzącego. Ostatecznie, praca studenta zostanie rozwinięta, a następnie włączona do przygotowywanej publikacji.


prof. Magdalena ŻEMOJTEL-PIOTROWSKA
psychologia WFCh

Dla kogo: studenci zainteresowani rozwojem umiejętności akademickich

Wymóg formalny: studenci co najmniej III roku studiów magisterskich, dobra znajomość języka angielskiego, zainteresowanie statystyką. Nie jest wymagana zaawansowana znajomość statystyki, jednak praca badawcza będzie wymagała wykonania obliczeń we współpracy z tutorem.

Cel tutorialu: Przygotowanie w oparciu o analizę literatury projektu prostego badania związanego z tematyką psychologii międzykulturowej, w tym, do wyboru:
Adaptacji wybranego testu psychologicznego w Polsce

Efekt: W wyniku realizacji kursu student powinien uzyskać materiał badawczy możliwy do zaprezentowania na konferencji studenckiej/krajowej.
W przypadku osób zainteresowanych – możliwość przygotowania publikacji w języku polskim lub angielskim we współpracy z opiekunem i innymi członkami Centrum Psychologii Międzykulturowej jako kontynuacja kursu.  Projekt może być realizowany zespołowo.

Liczba studentów: maksymalnie 4 osoby.

KONTAKT

Kierownik Centrum Wsparcia Dydaktyki
mgr inż. Beata Karpiuk

b.karpiuk@uksw.edu.pl

Obsługa finansowo-sprawozdawcza projektu
Ośrodek Zarządzania Projektami

Katarzyna Sztygiel
tel.: 22 380 96 63,  w. 563
e-mail: k.sztygiel@uksw.edu.pl