Przejdź do treści

Projekt „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”
Nr POKL. 04.01.01-00-155/11

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Decyzja Nr 7/2013
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu
pn.: „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”

Na podstawie § 38 ust. 4 oraz § 39 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie postanawiam, co następuje:
§ 1
W celu zapewnienia efektywnego zarządzania projektem, powołuje się Komitet Sterujący ds. realizacji projektu pn.: „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”.
§ 2
W skład Komitet Sterującego wchodzą:
1) prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski – Prorektor ds. finansowych i infrastruktury;
2) ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała – Prorektor ds. studenckich i kształcenia;
3) prof. dr hab. Cezary Mik – Prorektor ds. nauki i rozwoju;
4) mgr Mariusz Wielec – Kanclerz;
5) mgr Anna Kołcz – Kwestor.
§ 3
1. Nadzór nad Komitetem Sterującym sprawuje Rektor.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego zostanie wybrany Przewodniczący.
3. Komitet Sterujący działa na posiedzeniach w składzie, co najmniej czteroosobowym.
4. Na kadym posiedzeniu Komitet Sterujący ustala termin kolejnego spotkania.
5. Spotkania Komitetu Sterującego będą się odbywać nie rzadziej ni raz na kwartał.
§ 4
Komitet Sterujący, o którym mowa w § 1, odpowiedzialny jest za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących realizacji projektu.
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
R e k t o r U K S W
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW

Decyzja Nr 4/2014
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na „Usługi doradcze w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Powołuję Komisję Konkursową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie § 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych UKSW na „Usługi doradcze w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacja dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” w składzie:
1. Przemysław Kojło – przewodniczący
2. Ryszard Stasiak – członek,
3. Anna Wegner – członek,
4. Liliana Pawłowicz– sekretarz.

Do zadań Komisji należy:
1. Publiczne otwarcie złoonych ofert, dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty,
2. Sporządzenie dokumentacji postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia kierownikowi
jednostki Zamawiającego,
3. Dokonanie wyboru nowego Wykonawcy w przypadku uchylania się od podpisania umowy
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejsza.

Komisja Konkursowa rozpocznie prace z dniem powołania.
Komisja Konkursowa zakończy prace z chwila podpisania umowy z Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę.
R e k t o r U K S W
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW