Przejdź do treści
Dane Uczelni
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946
REGON: 000001956

I. Opłaty kandydatów zakwalifikowanych na studia za elektroniczną legitymację studencką (ELS) oraz na studia doktoranckie Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD)

Opłatę za ELS oraz ELD wnosi się na rachunek bankowy
58 1090 1014 0000 0001 2344 5842
[Uwaga! Rachunek ten służy tylko do obsługi płatności za ELS oraz ELD]

 • Zarządzenie nr 29/2012 Rektora UKSW z dn. 18.05.2012 ws. Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta
  • zał.1- Zasady postępowania w przypadkach szczególnych (tu zmiany według Zarządzenia nr 42/2012)
  • zał.2 – Protokół przekazania ELS

II. Opłaty za studia i za dokumenty związane z tokiem studiów
(w tym za kolejną ELS, ELD)

A. Student, doktorant, uczestnik studiów podyplomowych oraz kursów wnosi opłaty za świadczone przez UKSW usługi edukacyjne na spersonalizowany numer konta dostępny w systemie USOSweb, w tym opłaty  związane z:

– kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
– kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
– kształceniem uczestników studiów podyplomowych;
– kształceniem uczestników kursów dokształcających;
– powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce:
– za powtarzanie roku studiów,
– za wpis warunkowy na następny rok studiów,
– prowadzeniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć nieobjętych planem studiów.
– wydaniem dokumentacji związanej z tokiem studiów:

cennik (spersonalizowane konto):

– za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej studentowi odbywającemu część studiów w Uniwersytecie w ramach programu mobilności – 5 euro
– duplikat powyższego – 7,5 euro
– duplikat ELD i ELS – 33 zł
– za wydanie indeksu studenckiego – 4 zł,
– za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł
– za legalizacje dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą inne niż dyplom ukończenia studiów i suplement – 26 zł.

Uwaga!

 • opłata 22 zł za wydanie
  Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta – kandydat na studia wpłaca na specjalny wydzielony numer konta do obsługi wyłącznie ELS i ELD dla kandydatów
 • opłata za:
  – duplikat dyplomu ukończenia studiów – 20 zł;
  – duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł
  są dokonywane na ogólne konto UKSW.
 • Za wymianę legitymacji w związku z urzędową zmianą danych personalnych (sądowa zmiana imienia lub nazwiska, zmiana płci, zmiana nazwiska przez zawarcie związku małżeńskiego) od studenta nie pobiera się żadnej opłaty.
 • Podanie o wydanie pierwszej legitymacji przez osoby przyjęte na studia z przeniesienia znajduje się w USOSwebie, a opłaty student dokonuje na indywidualny rachunek studencki.
 • Absolwentom UKSW uczelnia wydaje bezpłatnie dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementami (od rekrutacji w 2019/2020 – w razie wątpliwości zob. umowa ze studentem).

B. Opłaty za dokumentację związaną z nadaniem stopnia naukowego wnoszone na ogólny, podstawowy rachunek bankowy UKSW:
Santander Bank Polska 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

cennik:

– za odpis dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego:
– w języku polskim – 60 zł,
– w tłumaczeniu na język obcy – 80 zł,
– za duplikat dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego – 90 zł,
– za tubę do dyplomu doktora lub doktora habilitowanego – 65 zł,
– ozdobnego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 50 zł.

Opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) i Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD)

 • w przypadku kandydatów wnosi się na wyodrębniony specjalny rachunek bankowy UKSW służący wyłącznie do obsługi płatności za ELS oraz ELD
 • w przypadku osób wymieniających dokument wpłaty wnosi się na indywidualny rachunek IPM dostępny w systemie USOSweb.

III. Umowy i Zarządzenia ws. wysokości opłat za usługi

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024

STUDIA

 • Zarządzenie Nr 32/2023 Rektora UKSW z dn. 07.06.2023 ws.
  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024 (zm. 45/2023 oświadczenie woli aneksowania umowy lub woli zmiany sposobu wyliczenia opłat na nowy – oświadczenie do pobrania tutaj)
  zał. nr 1 – opłaty na 2 raty
  zał. nr 2 – opłaty na 4 raty

INNE FORMY

 • Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora UKSW z dn. 02.08.2023 r. ws.
  wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2023/2024

ARCHIWUM aktów prawnych dot. odpłatności za usługi edukacyjne w poprzednich latach akademickich – link

STUDIA

 • Zarządzenie Nr 52/2023 Rektora UKSW z dn.26.09.2023 ws.
  wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach w UKSW
 • Decyzja Nr 23/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z dn. 26.09.2023 ws. wprowadzenia wzoru formularza dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na zawarcie przez niepełnoletnie dziecko umowy z UKSW dotyczącej warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawanie dokumentów związanych z tokiem studiów

poprzednie akty w tej sprawie:
Zarządzenie Nr 82/2022 Rektora UKSW z dn.26.07.2022
Zarządzenie nr 36/2019 Rektora UKSW z dn. 09.09.2019

 • oświadczenia studentów o woli zmiany sposobu wyliczania opłat za usługi edukacyjne zgodnie z zapisami Zarz. 32/2023, po zmianach Zarz. 45/2023 – do pobrania tutaj)

PODYPL. I INNE FORMY

 • Zarządzenie nr 41/2019 Rektora UKSW z dn. 27.09.2019 ws.
  wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarządzenie Nr 42/2019 Rektora UKSW z dn. 27.09.2019 ws.
  wzoru umowy o warunkach odpłatności za inne formy kształcenia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DAWNE DOKTORANCKIE

 • Uchwała Nr 102/2016 Senatu UKSW z dn. 23.06.2016 ws.
  wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego stopnia dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w UKSW
 • Uchwała Nr 71/2017 Senatu UKSW z dn. 29.06.2017 ws.
  wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego stopnia (dla Polaków)
 • Uchwała 74/2014  Senatu UKSW z dn. 29.05.2014 ws.
  wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne trzeciego stopnia

edytowalne wersje dostępne po zalogowaniu na forum UKSW pod linkiem

IV. Zwalnianie z części lub całości opłat

 • Uchwała Nr 282/2020 Senatu UKSW z dn. 24.09.2020 ws. warunków i trybu zwalniania z opłat wymienionych w art.79 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zm. US 20/2021, zm. US 99/2021.

uwagi, faktury, wnioski

UWAGA!

 1. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu na indywidualny rachunek bankowy.
 2. Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 3. Wpłata dokonana po terminie wymagalności zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet należności głównych a następnie rzecz odsetek powstałych z tytułu nieterminowych wpłat.
 4. Wpłata dokonana przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych i kursów na inne konto niż numer jego indywidualnego rachunku bankowego IPM zwalnia Uczelnię z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty.
 5. Dowody wniesienia opłat edukacyjnych, w celach dokumentacyjnych, powinny zawierać w tytule przelewu następujące dane: imię i nazwisko studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursów, jego adres, numer albumu, kierunek studiów, rok studiów, semestr, tytuł wpłaty oraz numer raty.

FAKTURY VAT za opłaty edukacyjne

Informujemy, że zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,  wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) faktury VAT za otrzymaną część lub całość należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi edukacyjnej.

WNIOSKI o wystawienie faktury za opłatę edukacyjną:

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Kwesturze UKSW w Dziale Rozliczeń Studiów Płatnych 
adres: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5 (pokój nr 65 ) lub przesłać faksem na numer  (022) 561-89-72.