Przejdź do treści

Obwieszczenie Nr 12/2023 Rektora UKSW z dn.18.12.2023 ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 01.10.2017 [link]
  • Poprzednie regulaminy:
   Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 01.10.2013 [link]
   – Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 01.10.2007 [link]
 • Uchwała Nr 201/2019 Senatu UKSW z dn. 23.10.019 ws. postępowania o nadanie stopnia doktora w UKSW (tekst jednolity)
 • Uchwała Nr 200/2019 Senatu UKSW z dn. 23.10.019 ws. sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w UKSW (tekst jednolity);
  – zm. US 304/2020 (§ 7 ust. 3. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący komisji.)
  – zm. US 13/2022 (§ 7 ust. 1. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej sześciu członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.)
 • Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora UKSW z dn. 12.05.2020 ws określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 •  Zarządzenie ws. zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w UKSW postępowań wraz ze wzorem umowy dostępne w zakładce Opłaty za studia, cz. III.3
 • o kredytach studenckich (doktoranckich) – link-uksw.edu.pl, link-gov.pl
 • karta praw doktoranta
 • różne stypendia
 • Ślubowanie doktora UKSW

 • OFERTA – [link]
 • Rekrutacja na studia podyplomowe i inne formy kształcenia – IRK [link]
 • Regulamin studiów podyplomowych i innych form kształcenia:
  Uchwała Nr 204/2019 Senatu UKSW z dn. 23.10.2019 ws. regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia na UKSW, zm. US 85/2022 z dn. 23.06.2022.

  • zał.1 – Regulamin
   zał.2 – Karta okresowych osiągnięć
   zał.3 – Potwierdzenie odbioru dokumentów

Uchwała Senatu w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wraz ze wzorem umowy dostępna w zakładce Opłaty za studia, cz. III.1

Poprzednie regulaminy:

 • Regulaminu st. podyplomowych (U_72/2017, zm. U_15/2018) – od r.akad. 2017/2018 [pobierz]
 • Regulaminu st. podyplomowych (U_65/2008, zm. U_28/2009) – od r.akad. 2008/2009 [pobierz]