Przejdź do treści

1. Ustawy

2. Rozporządzenia

 • Rozporządzenie (t.j.) MEiN z dn.18.03.2021 ws. STUDIÓW, Dz.U.2021.661;
  zm. Dz.U. 2022.1869.

  • tekst ujednolicony ręcznie na potrzeby własne [pobierz]
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 28.11.2018 ws.
  charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U.2018.2218

 • Rozporządzenie MEIN z dn. 11.10.2022 ws.
  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U.2022.2202
  zm. DzU.2023.1958 (w załączniku do rozporządzenia w lp. 2 uchyla się pkt 11)
 • Rozporządzenie MNiSW ws.
  standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  tekst jednolity – Dz.U.2021.890;

 • Rozporządzenie MEIN z dn. 14 września 2023 ws.
  szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzenie MNiSW (obwieszczenie tekstu jednolitego) ws.
  • standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego,
   zmiany po t.j.: Dz.U. 2022.157; Dz.U. 2022.1742.
 • Rozporządzenie MRPIPS z dn. 25.01.2008 ws.
  specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych
 • Obwieszczenie (Dz.U. 2019 poz. 56) MRPIPS z dn. 07.12.2017 ws. (tj) stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11.07.2019 ws.
  wykazu dokumentów publicznych,

  • Dz.U.2019.128
 • Rozporządzenie MSWiA z dn. 02.07.2019 ws.
  wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem,

  • Dz.U.2019.1281
 •  Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.09.2018 ws.
  dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 21.09.2018 ws.
  dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

  • zmienione Dz.U.: 2020.418; 2020.554
 •  Rozporządzenie MNiSW z dn. 28.09.2018 ws.
  nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, Dz.U.2018.1881
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 28.09.2018 ws.
  nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą,
  Dz.U.2018.1877
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 23.09.2019  ws.
  wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, Dz.U.2018.1847

3. Polecane strony w zakresie legislacji:

 • MNiSW – BIP – lista aktów prawnych MNiSW od najnowszych
 • MNiSW – aktualności
 • Lex dla UKSW – dostęp po zalogowaniu do aktów prawnych
 • ISAP – internetowy system aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw – rządowa wyszukiwarka aktów prawnych
 • RCL – rządowe centrum legislacji – co tam w prawie piszczy?
 • RPL – rządowy proces legislacji – projekty i uzasadnienia aktów prawnych
  RPL umożliwia wysłanie opinii do projektu oraz subskrybowanie wiadomości o projekcie:
  • aby wysłać opinię należy skorzystać z ikony koperty umieszczonej przy tytule projektu; nie jest konieczne logowanie do Systemu
  • aby otrzymywać powiadomienia o poszczególnych projektach/dokumentach przez e-mail, konieczne jest zalogowanie do Systemu; po zalogowaniu przy każdym tytule pojawi się możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego projektu