Ksztalcenie

Dokumentacja przebiegu studiów

1. Ewidencja druków:
 • Zarządzenie Nr 9/2020 Rektora UKSW z dn. 27.01.2020 ws.
  ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia naukowego oraz prawidłowego przechowywania druków będących dokumentami publicznymi lub blankietami dokumentów publicznych
  – zmienione Zarz. 110/2021
  • zał.1. – Zamówienie na druki z przebiegu studiów
  • zał.2. – Rozliczenie pobranych druków (zmieniony)
  • zał.3. – Rozliczenie roczne (zmieniony)
  • zał.4. – Protokół zwrotu druków
2. Zasady wydawania dokumentów:
1) Indeks i legitymacja studencka2) Dyplom i suplement3) Dyplom z wyróżnieniem
 • Zarządzenie nr 29/2012 Rektora UKSW z dn. 18.05.2012 ws.
  Elektronicznej Legitymacji Studenta i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta zmienione Zarządzeniem 42/2012 z dn. 23.07.2012
  • zał. nr 1 – Zasady postępowania w przypadkach szczególnych
  • zał. nr 2 – Protokół przekazania ELS
 • Po immatrykulacji i złożeniu ślubowania
  Uczelnia wydaje studentowi indeks i elektroniczną legitymację studencką.
 • W przypadku przejścia studenta z jednej jednostki UKSW do innej jednostki UKSW po pobraniu ELS:

  • Pracownik dziekanatu, z której student odchodzi przekazuje ELS do dziekanatu jednostki, do której student przechodzi. Odbywa się to poprzez sporządzenie protokołu przekazania ELS przez pracownika dziekanatu jednostki, z której student odchodzi. Pracownik przyjmujacy ELS kwituje jej odbiór na protokole.
  • Konieczne jest przeniesienie danych studenta przez Sekcję Obsługi Studiów w Centrum Systemów Informatycznych do nowej jednostki w systemie USOS.
 • W przypadku wznowienia studiów, podjęcia kolejnych studiów studentowi nieposiadającemu ELS, wydaje się za opłatą nową legitymację.
 • Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora UKSW z dn. 18.11.2020 ws.
  wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów
  • zał.1-wniosek o bezpłatny odpis w jęz.angielskim
  • zał.2-wzór odpisu w jęz.angielskim
  • zał.3-instrukcja wypisywania suplementu do dyplomu
  • zmienione Zarz. nr 94/2021 z dnia 21.07.2021
 • Absolwentom UKSW uczelnia wydaje bezpłatnie dyplom ukończenia studiów
  wraz z odpisami i suplementami (od rekrutacji w 2019/2020 – w razie wątpliwości zob. umowa ze studentem).
  Na komplet składa się: 1 oryginał + 2 odpisy + 1 odpis przeznaczony do akt
  – wszystkie z suplementami
  [kompletem dla Studenta może być np.: *komplet w j.polskim lub
  *oryginał w j.polskim + 1 odpis w j.polskim + 1 odpis w j.obcym]

  Student, jeśli chce bezpłatny odpis w jęz. ang w komplecie jak powyżej, powinien jeszcze przed obroną złożyć wniosek o taki odpis i we wniosku o egzamin dyplomowy zaznaczyć, że dołącza wniosek o odpis w j.obcym i ew. suplementu w j.angielskim.

  [Uwaga! Według prawa polskiego w odpisach w języku obcym tytuł zawodowy, ocena końcowa studiów i nazwa uczelni są w języku polskim]
 • Dyplom z wyróżnieniem
  (wzór stanowi Zał. do Zarz. 45/2019) – formatka pol., formatka ang.
  [dyplom należy drukować na drukarce KONIKA MINOLTA]

  Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem przyznaje na wniosek komisji egzaminacyjnej Dziekan,
  a otrzymują go absolwenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • ukończyli studia w terminie określonym planem studiów;
  • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,50;
  • uzyskali ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego;
  • nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu;
  • uzyskali ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej.
3. Archiwum Prac Dyplomowych - APD:
 • Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora UKSW z dn. 17.06.2020 ws.
  prowadzenia albumu studenta, księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych; zmienione Zarządzeniem Nr 5/2021 – tekst jednolity – link
  • zał.1 – strona tytułowa pracy dypl.
  • zał.2 – oświadczanie studenta o samodzielności pracy i prawach autorskich
  • zał.3 – Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w APD
  • zał.4 – oświadczenie promotora
4. Wzory dokumentów ukończenia kształcenia w UKSW:
 • od 01.05.2020 do obecnie
  Studentom, którzy obronili pracę po 01.05.2020 wydaje się dyplomy
  według nowego wzoru bez zdjęcia:
  US 43/2020 (st I, II i jednolite), US 42/2020 (dr i dr hab.) – zm.US 16/2021 (możliwość podpisu przewodniczącego rady dyscypliny zamiast promotora)
 • od 30.09.2019 do 30.04.2020
  Studentom, którzy obronili pracę po 30.09.2019 wydaje się dyplomy
  według wzoru z US 170/2019 (st I, II i jednolite)
 • wcześniej obowiązywały:
  • US 38/2013 (st I, II i jednolite), US 39/2013 (dr i dr hab.), Zarz. 22/2012 (st.podyplomowe)
  • Rozporządzenie MNiSW z dn. 01.09.2011 ws. tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1167 z późn. zm.) – pionowy – obowiązuje od 01.10.2011.
  • Rozporządzenie MNiSW z dn. 19.12.2008 ws. rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz.U. 2009 nr 11 poz. 61 z późn.zm.)
   książeczkowy – obowiązuje od 01.01.2009 do końca września 2011.
  • Rozporządzenie MENiS z dn. 23.07.2004 ws. rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz.U. 2004 nr 182 poz. 1881)
   książeczkowy – obowiązuje od 05.08.2004, a podział na część A i B od 01.01.2005 do końca 2008 roku.
  • Zarządzenie MEN z dn. 09.04.1992 ws. określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie (M.P. 1992 nr 12 poz. 85 z późn. zm.)
   książeczkowy – obowiązuje do 04.08.2004.

 • Zarządzenie Nr 26/2021 Rektora UKSW z dn. 9.04.2021 r.
  ws. określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom zaświadczenia ukończenia innej formy kształcenia lub realizowanego trzeciego cyklu studiów na wydziale kościelnym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  {sprostowano błąd Obwieszczeniem Nr 9/2021}