Tryb wysokiego kontrastu

Dokumentacja przebiegu studiów

1.      Ewidencja druków:

2.      Zasady wydawania dokumentów: 

 • Indeks i legitymacja studencka
  Po immatrykulacji i złożeniu ślubowania Uczelnia wydaje studentowi indeks i elektroniczną legitymację studencką.
  Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 18 maja 2012r w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenta i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta zmienione Zarządzeniem 42/2012 z dnia 23 lipca 2012

załącznik nr 1 - Zasady postępowania w przypadkach szczególnych
załącznik nr 2
- Protokół przekazania ELS

 • W przypadku przejścia studenta z jednej jednostki UKSW do innej jednostki UKSW po pobraniu ELS:
 • Pracownik dziekanatu, z której student odchodzi przekazuje ELS do dziekanatu jednostki, do której student przechodzi. Odbywa się to poprzez sporządzenie protokołu przekazania ELS przez pracownika dziekanatu jednostki, z której student odchodzi. Pracownik przyjmujacy ELS kwituje jej odbiór na protokole. 
 • Konieczne jest przeniesienie danych studenta przez Sekcję Obsługi Studiów w Centrum Systemów Informatycznych do nowej jednostki w systemie USOS.
 • W przypadku wznowienia studiów, podjęcia kolejnych studiów studentowi nieposiadającemu ELS, wydaje się za opłatą nową legitymację.
 • Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu
  Absolwentom studiów uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów (1 oryginał + 2 odpisy + 1 odpis przeznaczony do akt) oraz nieodpłatnie suplement do dyplomu (1 oryginał + 1 odpis przeznaczony do akt) oraz odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Dodatkowo uczelnia może wydać odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na jeden z języków europejskich (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański). Wniosek wraz ze zdjęciem w formacie 45 x 65 mm oraz potwierdzeniem opłaty za odpis dyplomu absolwent składa w dziekanacie swojego wydziału.
 • Dyplom z wyróżnieniem (wzór stanowi Zał. do Zarz. 45/2019) - formatka do pobrania
  [dyplom należy drukować na drukarce KONIKA MINOLTA]
  Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem przyznaje na wniosek komisji egzaminacyjnej Dziekan, a otrzymują go absolwenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 • ukończyli studia w terminie określonym planem studiów;
 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,50;
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego;
 • nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu;
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej.

3.      Podstawy prawne

 • Ustawa o dokumentach publicznych z dn. 22 listopada 2018 - link
 • Rozporządzenie ws wykazu dokumentów publicznych z dn. 11 lipca 2019 - link

 

4.      Opłaty za druki

5.      Uznawalność osiągnięć

  6.      Archiwizacja prac dyplomowych (APD)

 • Zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych , po zmianach zarz. nr 34/2009 z dnia 14.07.2009, zarz. nr 14/2010 z dnia 15.03.2010, zarz. nr 27/2013 z dnia 07.05.2013 oraz zarz. nr 78/2014 z dnia 14.11.2014 - tekst jednolity
 • zal 1 - instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej
 • zal 2 - wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
 • zal 3 - oświadczenie o autorze pracy dyplomowej
 • zal 4 - oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej

 

7. Wzory ukończenia kształcenia w UKSW uchwalone zostały:
US 68/2017 (dr i dr hab.), US 69/2017 (st.podyplomowe) oraz US 70/2017 (st I, II i jednolite).

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach