Tryb wysokiego kontrastu

Dokumentacja przebiegu studiów

1.      Ewidencja druków:

 • Zarządzenie Nr 9/2020 Rektora UKSW z dn. 27 stycznia 2020 r. ws
  ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia naukowego oraz prawidłowego przechowywania druków będących dokumentami publicznymi lub blankietami dokumentów publicznych
 • zał.1. - Zamówienie na druki z przebiegu studiów
 • zał.2. - Rozliczenie pobranych druków
 • zał.3. - Rozliczenie roczne
 • zał.4. - Protokół zwrotu druków

2.      Zasady wydawania dokumentów: 

 • Indeks i legitymacja studencka
  Po immatrykulacji i złożeniu ślubowania Uczelnia wydaje studentowi indeks i elektroniczną legitymację studencką.
  Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 18 maja 2012r w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenta i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta zmienione Zarządzeniem 42/2012 z dnia 23 lipca 2012

załącznik nr 1 - Zasady postępowania w przypadkach szczególnych
załącznik nr 2
- Protokół przekazania ELS

 • W przypadku przejścia studenta z jednej jednostki UKSW do innej jednostki UKSW po pobraniu ELS:
 • Pracownik dziekanatu, z której student odchodzi przekazuje ELS do dziekanatu jednostki, do której student przechodzi. Odbywa się to poprzez sporządzenie protokołu przekazania ELS przez pracownika dziekanatu jednostki, z której student odchodzi. Pracownik przyjmujacy ELS kwituje jej odbiór na protokole. 
 • Konieczne jest przeniesienie danych studenta przez Sekcję Obsługi Studiów w Centrum Systemów Informatycznych do nowej jednostki w systemie USOS.
 • W przypadku wznowienia studiów, podjęcia kolejnych studiów studentowi nieposiadającemu ELS, wydaje się za opłatą nową legitymację.
 • Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu
  Absolwentom studiów uczelnia wydaje bezpłatnie dyplom ukończenia studiów (1 oryginał + 2 odpisy + 1 odpis przeznaczony do akt) wszystkie z suplementami!
  [kompletem może być np.komplet w j.polskim lub oryginał w j.polskim plus 1 odpis w j.polskim plus 1odpis w j.obcym]

  Student powinien we wniosku o egzamin  (jeśli chce dyplom w j.obcym) zaznaczyć, że dołącza wniosek o odpis w j.obcym  i ew.suplementu w j.angielskim.   

  [Uwaga! Według prawa polskiego w odpisach w języku obcym tytuł zawodowy,  ocena końcowa studiów i nazwa uczelni są w języku polskim]
 • Dyplom z wyróżnieniem (wzór stanowi Zał. do Zarz. 45/2019) - formatka polska, formatka ang.
  [dyplom należy drukować na drukarce KONIKA MINOLTA]
  Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem przyznaje na wniosek komisji egzaminacyjnej Dziekan, a otrzymują go absolwenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 • ukończyli studia w terminie określonym planem studiów;
 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,50;
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego;
 • nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu;
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej.
 • instrukcja wydawania suplementu
  ............

 

3.      Podstawy prawne

aktualne akty w tej sprawie:

 • Ustawa o dokumentach publicznych z dn. 22 listopada 2018 - link
 • Rozporządzenie ws wykazu dokumentów publicznych z dn. 11 lipca 2019 - link
 • Rozporządzenie ws wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem z dn. 2 lipca 2019 - link

 

poprzednie akty w tej sprawie:

4.      Opłaty za druki

5.      Uznawalność osiągnięć

  6.      Archiwizacja prac dyplomowych (APD)

 • Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora UKSW z dn.17.06.2020r.
  w sprawie prowadzenia albumu studenta, księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych
 • zał.1 - strona tytułowa pracy dypl.
 • zał.2 - oświadcznie studenta o samodzielności pracy
 • zał.3 - Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w APD
 • zał4 - oświadczenie studenta o prawach autorskich

 

 • (Uchylony) Zarządzenia nr 39/2007 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych , po zmianach zarz. nr 34/2009 z dnia 14.07.2009, zarz. nr 14/2010 z dnia 15.03.2010, zarz. nr 27/2013 z dnia 07.05.2013 oraz zarz. nr 78/2014 z dnia 14.11.2014 - tekst jednolity
 • zal 1 - instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej
 • zal 2 - wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
 • zal 3 - oświadczenie o autorze pracy dyplomowej
 • zal 4 - oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej

 

7. Wzory ukończenia kształcenia w UKSW uchwalone zostały:

 • od 1.10.2017 do 30.09.2019
  US 68/2017
  (dr i dr hab.), US 69/2017 (st.podyplomowe) oraz US 70/2017 (st I, II i jednolite),
 • od 30.09.2019 do 30.04.2020
  Studentom, którzy obronili pracę po 30.09.2019 wydaje się dyplomy według nowego wzoru z US 170/2019 (st I, II i jednolite)
 • od 01.05.2020 do obecnie
  Studentom, którzy obronili pracę po 01.05.2020 wydaje sie dyplomy według nowego wzoru bez zdjęcia: US 43/2020 (st I, II i jednolite), US 42/2020 (dr i dr hab.)
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach