Przejdź do treści

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

ZAPROSZENIE NR 3/D051/Kadra/16/2018

do składania ofert na usługę: przeprowadzenie kursu i ewaluacji końcowej w zakresie: Nowoczesnych metod dydaktycznych, do projektu pn.: “Lepsza Kadra=Lepszy Student”, realizowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach konkursu nr POWR. 03.04.00-IP.08-00-PKD/16, Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt “Lepsza Kadra=Lepszy Student” w ramach konkursu nr POWR. 03.04.00-IP.08-00-PKD/16, Działanie 3.4.Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 12 lutego 2018 r. (do godz. 12.00) na adres e-mail: b.karpiuk@uksw.edu.pl , pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Dział Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, oferty na usługę: Przeprowadzenie kursu i ewaluacji końcowej pt. Nowoczesne metody dydaktyczne dla uczestników projektu “Lepsza Kadra=Lepszy Student”.

(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. “Lepsza Kadra=Lepszy Student”)

Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:


SZACOWANIE NR 2/SWZ/KADRA/2017 WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia na usługę zorganizowania kursu “Nowoczesne metody dydaktyczne”, dla dwóch grup uczestników (kadry akademickiej) po 15 osób, po 60 godzin szkoleniowych w okresie: marzec-kwiecień 2018 oraz marzec-kwiecień 2019 w projekcie pn.: “Lepsza Kadra=Lepszy Student” nr POWR.03.04.00-00-D051/16, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).  

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika  przygotowania do pracy ze studentami metodą projektową m.in. learning by doing, study circle, umiejętności dostrzegania związku między różnymi dyscyplinami, umiejętności korzystania z wielu źródeł informacji, łączenie myślenia z działaniem, przygotowanie studentów do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy i sprawnego współdziałania z innymi osobami. Nabyte w trakcie kursu umiejętności uczestnik powinien umieć zastosować na zajęciach dydaktycznych ze studentami. Wykonawca/trener powinien posiadać wykształcenie wyższe lub certyfikaty, uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie tego kursu oraz posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie. Koszt pracy trenera obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opracowanie materiałów szkoleniowych, pre i post testu w celu końcowej ewaluacji i dodatkowe wsparcie w trakcie szkolenia. Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.karpiuk@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Dział Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w terminie do dnia 18.01.2018 r. (do godz. 15.00).

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych


ZAPROSZENIE NR 2/D051/Kadra/16/2017

do składania ofert na usługę: przeprowadzenie kursu i ewaluacji końcowej w zakresie: Praktyczne warsztaty wystąpień publicznych, do projektu pn.: “Lepsza Kadra=Lepszy Student”, realizowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach konkursu nr POWR. 03.04.00-IP.08-00-PKD/16, Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt “Lepsza Kadra=Lepszy Student” w ramach konkursu nr POWR. 03.04.00-IP.08-00-PKD/16, Działanie 3.4.Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 29 grudnia 2017 r. (do godz. 15.00) na adres e-mail: biuroksztalcenia@uksw.edu.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Dział Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, oferty na usługę: Przeprowadzenie kursu i ewaluacji końcowej pt. Praktyczne warsztaty wystąpień publicznych dla uczestników projektu “Lepsza Kadra=Lepszy Student”.

(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. “Lepsza Kadra=Lepszy Student”)


ZAPROSZENIE NR 1/D051/Kadra/16/2017

do składania ofert na usługę: przeprowadzenie kursu i ewaluacji końcowej w zakresie: Metodyka design thinking, do projektu pn.: “Lepsza Kadra=Lepszy Student”, realizowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach konkursu nr POWR. 03.04.00-IP.08-00-PKD/16, Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt “Lepsza Kadra=Lepszy Student” w ramach konkursu nr POWR. 03.04.00-IP.08-00-PKD/16, Działanie 3.4.Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 23 października 2017 r. (do godz. 15.00) na adres e-mail: biuroksztalcenia@uksw.edu.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres: Dział Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, oferty na usługę: Przeprowadzenie kursu i ewaluacji końcowej pt. Metodyka design thinking dla uczestników projektu “Lepsza Kadra=Lepszy Student”.

(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. “Lepsza Kadra=Lepszy Student”)

Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:


SZACOWANIE NR 1/SWZ/KADRA/2017 WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia na usługę zorganizowania kursu “Metodyka design thinking” dla dwóch grup uczestników (kadry akademickiej) po 15 osób, w okresie  listopad 2017 – luty 2018 oraz listopad 2018 – luty 2019 w projekcie pn.: “Lepsza Kadra=Lepszy Student” nr POWR.03.04.00-00-D051/16, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).  

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kursu praktycznego i zintegrowanego podejścia do projektowania w organizacji i rozwoju przedsiębiorczości na poziomie strategicznym, umiejętności rozwoju produktów, nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu metod projektowania innowacji, rozwinięcie kompetencji biznesowych i społecznych. Nabyte w trakcie kursu umiejętności uczestnik powinien umieć zastosować na zajęciach dydaktycznych ze studentami. Wykonawca/trener powinien posiadać wykształcenie wyższe lub certyfikaty, uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie tego kursu oraz posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie. Koszt pracy trenera obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opracowanie materiałów szkoleniowych i dodatkowe wsparcie w trakcie szkolenia. Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.karpiuk@uksw.edu.pl  lub przesłać/dostarczyć na adres: Dział Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w terminie do dnia 15.07.2017 r. (do godz. 15.00).

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych