Przejdź do treści

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

I. Zasady rekrutacji

1. Ogólne zasady

Kandydat musi spełnić ŁĄCZNIE nastepujące kryteria:

 • jest poniżej 35 roku życia
 • ma stopień naukowy doktora lub jest doktorantem UKSW lub ma otwarty przewód doktorski w UKSW
 • jest zatrudniony w UKSW w charakterze nauczyciela akademickiego
 • nie jest w okresie wypowiedzenia
 • wyraża chęć wykorzystania na zajęciach dydaktycznych ze studentami nabytych w trakcie realizacji projektu umiejętności dydaktycznych

Od kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną na szkolenie operatora drona dodatkowo wymaga się doręczenia przed rozpoczęciem kursu ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego. Kursant sam pokrywa koszty badań (ok.230).
Lista lekarzy orzeczników dostępna jest tutaj.


2. Formularz

Zgłoszenia do udziału w projekcie można wypełniać poprzez:

 • formularz dla wszystkich kursów w wersji doc. lub pdf.
 • formularz – wersja elektroniczna – (dostępna po zalogowaniu: login jak do USOSweba + domena UKSW i hasło jak do USOSweba) dla poszczególnych kursów:

Zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów formalnych będzie weryfikowała komisja rekrutacyjna
powołana przez Prorektora UKSW decyzją nr 9/2018 z dnia 01.03.2018 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w kilku edycjach
(kolejne terminy będą ogłaszane systematycznie).

Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbyło się 10 kwietnia 2018r.


3. Wyniki

Wyniki procesu poszczególnych rekrutacji:


4. Dokumenty dla zakwalifikowanych

Kandydaci zakwalifikowani w procesie rekrutacji proszeni są o wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie ich do Biura projektu jak najszybciej (może być osobiście, przez posłańca, pocztą tradycyjną lub mejlem w postaci skanu lub wyraźnej fotokopii).


II. Opis kursów

1. w zakresie uprawnień VLOS

Kurs “Licencjonowany operator drona e-dron”

21 godzin szkoleniowych z zakresu sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (bsp)
– rekrutacja – V 2018 r.
– realizacja – VI 2018 r.:

moduł teoretyczny – 14 godzin dla 8 osób w jednej grupie
moduł praktyczny – 7 godzin dla 8 osób w 4 grupach po 2 os.

UWAGA. Od kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną na szkolenie operatora drona dodatkowo wymaga się doręczenia przed rozpoczęciem kursu ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego. Kursant sam pokrywa koszty badań (ok.230).
Lista lekarzy orzeczników dostępna jest tutaj.

WAŻNE. Warunkiem ukończenia tego kursu jest zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs, dopuszczającego do egzaminu państwowego przed egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego kursant zobowiązany dodatkowo jest:
  1. uiścić opłatę egzaminacyjną na rzecz ULC w wysokości 201 zł,
  2. wykupić ubezpieczenie OC dla operatora drona minimum na czas egzaminu (od 50 zł),
  3. posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (cena badań od 230 zł).\


2. w zakresie umiejętności informatycznych

Kurs “Wprowadzenie do platformy Waspmote i środowiska Meshlium”

po 21 godzin szkoleniowych dla każdego kursanta
– rekrutacja – III 2018 r.
– realizacja – IX 2018 r.

Szkolenie zostanie zorganizowane dla dwóch osób w siedzibie firmy Libelium w Hiszpanii.


3. w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym

Kurs “Język angielski na poziomie C1” 

60 + 32 godzin szkoleniowych
– realizacja:

grupa 1:

 • moduł 1
  IX 2018 – I 2019 – 60 godzin szkolenia w zakresie:
  języka branżowego – zgodnego z zakresem prowadzonych badań
 • moduł 2
  II – VI 2019 – 30 godzin szkolenia w zakresie:
  metodyki nauczania w j.ang. m.in.: prowadzenia zajęć, prowadzenia dyskusji, pisania, czytania i przygotowania zajęć interaktywnych na platformie Moodle) oraz 2 godz. indywidualnych konsultacji z trenerem – w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć.

grupa 2:

 • moduł 1
  IX 2019 – 60 godzin szkolenia w zakresie:
  języka branżowego – zgodnego z zakresem prowadzonych badań
 • moduł 2
  IX 2019 – I 2020 – 30 godzin szkolenia w zakresie:
  metodyki nauczania w j.ang. m.in.: prowadzenia zajęć, prowadzenia dyskusji, pisania, czytania i przygotowania zajęć interaktywnych na platformie Moodle) oraz 2 godz. indywidualnych konsultacji z trenerem – w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć.

4. w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Kurs “Nowoczesne metody dydaktyczne”

32 godziny szkoleniowe
– realizacja:

grupa 1
realizacja szkolenia wyjazdowego przeniesiona na listopad w związku z niewypełnieniem miejsc w grupie

 • moduł 1
  22-24 lub 25-27 XI 2018 – szkolenie wyjazdowe – 3 dni
  XI – XII 2018 – 14 godzin warsztatów grupowych w UKSW (learning by doing, learning by design, grywalizacja)
 • moduł 2
  II – V 2019 – indywidualne konsultacje z trenerem (2 godz. szkol.) w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć

grupa 2
kolejność zmieniona w stosunku do realizacji w grupie 1

 • moduł 1
  30.09, 07.10, 14.10 2019 – łącznie 15 godzin warsztatów grupowych w UKSW z 4 trenerami (learning by doing, learning by design, grywalizacja)
  X 2019 – indywidualne konsultacje z wybranym trenerem (2 godz. szkol.) w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć
 • moduł 2
  3 dni wyjazdu szkoleniowego (termin do ustalenia podczas warsztatów)