Przejdź do treści

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

I. Zasady rekrutacji

1. Ogólne zasady

Kandydat musi spełnić ŁĄCZNIE następujące kryteria:

 • jest pracownikiem UKSW
 • jest zatrudniony/-na na stanowisku samodzielnego nauczyciela akademickiego ze stażem pracy max. 10 lat lub niesamodzielnego nauczyciela akademickiego
 • nie jest w okresie wypowiedzenia
 • wyrazi chęć wykorzystania  na zajęciach dydaktycznych ze studentami metod nabytych w trakcie realizacji projektu

Zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów formalnych będzie weryfikowała komisja rekrutacyjna powołana przez Prorektora UKSW decyzją nr 11/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przymowane w kilku edycjach (kolejne terminy będą ogłaszane systematycznie).

Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 września 2017 r.

Listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe zwsze są podawane do wiadomości publicznej na stronie projektu.

 • W przypadku niezakwalifikowania, pracownik może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do koordynatora projektu (kierownika projektu). Koordynator w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje podanie i wydaje ostateczna decyzję.
 • W przyapdku rezygnacji pracownika zakwalifikowanego z udzialu w projekcie, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.
 • W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, rekrutacja zostanie przedłużona o 2 miesiące.

2. Formularz

Zgłoszenia do udziału w projekcie można wypełniać poprzez:

 • formularz w wersji doc. lub pdf.
 • formularze elektroniczn(dostępna po zalogowaniu: login jak do USOSweba + @uksw.edu.pl oraz hasło jak do USOSweba) dla poszczególnych kursów

3. Wyniki

Wyniki procesu poszczególnych rekrutacji:

Wyniki procesu poszczególnych rekrutacji:

 • 2 tury:
  • Rekrutacja z okresu VI-IX 2018 – wyniki
   • rekrutacja uzupełnająca – posiedzenie z dn. 13 XI 2018 – wyniki
   • rekrutacja uzupełnająca – posiedzenie z dn. 03 I 2019 – wyniki
   • rekrutacja uzupełnająca – posiedzenie z dn. 08 II 2019 – wyniki
   • rekrutacja uzupełnająca – posiedzenie z dn. 05 III 2019- wyniki .
 • 1 tury:
  • Rekrutacja z okesu 01 VII – 15 IX 2017 – wyniki rekrutacji
   • rekrutacja uzupełniająca – posiedzenie z dn. 2 XI 2017 – wyniki
   • rekrutacja uzupełniająca – posiedzenie z dn. 13 XI 2017 – wyniki
   • rekrutacja uzupełniająca – posiedzenie z dn. 30 XI 2017 – wyniki
   • rekrutacja uzupełniająca – posiedzenie z dn. 06 XII 2017 – wyniki
  • Rekrutacja z okesu 8-18 XII – wyniki
   • rekrutacja uzupełniająca – posiedzenie z dn. 20 XII 2017 – wyniki
   • rekrutacja uzupełniająca – posiedzenie z dn. 29 I 2018 – wyniki

4. Dokumenty dla zakwalifikowanych

Kandydaci zakwalifikowani w procesie rekrutacji proszeni są o wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie ich do Biura projektu jak najszybciej (może być osobiście, przez posłańca, pocztą tradycyjną lub mejlem w postaci skanu lub wyraźnej fotokopii).


II. Opis kursów

1. w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:

Kurs “Metodyka design thinking”

30 godzin szkoleniowych – II-V 2018r.; X-XI 2019r. oraz III-IV 2019r.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał praktyczne i zintegrowane podejście do projektowania w organizacji i rozwoju przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym, rozwoju produktów. Bedzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metod projektowania innowacji. Rozwinie kompetencje biznesowe i psołeczne w obszarach: eksploracja problemu, kreacje rozwiązań, prototypowanie i testowanie rozwiązań, wdrożenie.


Kurs “Nowoczesne metody dydaktyczne” 

60 godzin szkoleniowych – II-V 2018r. oraz II-IV 2019r.

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie przygotowanie do pracy metodą projektową:

 • Learnin by doing – czyli uczenia przez działanie, pozwala na wykształcenie u studentów umiejętności krytycznej analizy sytuacji, samodzielnego pozyskiwania wiedzy oraz rozwiązywania praktycznych problemów, jakie mogą pojawić się w przyszłej pracy zawodowej. Korzystając z tej metody możliwe jest przygotowywanie studentów do samodzielnej i efektywnej pracy oraz nauka przez zdobywanie doświadczenia w bezpiecznym otoczeniu. Udział w szkoleniu umożliwi pracownikom UKSW wdrożenie w pracy dydaktycznej nauczania kształtującego praktyczne umiejętności. Studenci kształceni metodą nauki przez działanie są lepiej przygotowani do pracy zawodowej, a także są bardziej skłonni  do  aplikowania  o  najlepsze  oferty  na  rynku  pracy.
 • Study circle – czyli kół samokształceniowych, zakłada korzystanie z potencjału wszystkich uczestników zajęć, którzy dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem.Wszystkie pomysły są brane pod uwagę, a każda osoba ma równe szanse wypowiedzenia swojego zdania. Metoda uczy m.in. współpracy, twórczego rozwiązywania  problemów,  odpowiedzialności,  zaangażowania. Udział w szkoleniu pozwoli pracownikom UKSW na wdrożenie w pracy dydaktycznej metody korzystnej także ze względu na możliwość lepszego poznania uczestników zajęć, gdyż angażuje do rozwiązania konkretnego problemu studentów o podobnych zainteresowaniach lub potrzebach, a także otwierającej społeczność akademicką na otoczenie zewnętrzne uczelni, pozwalając na wykorzystanie w pracy kół samokształceniowych doświadczeń różnych środowisk.

Będzie dostrzegać związek między różnymi dyscyplinami, będzie korzystać z wielu źródeł informacji. Będzie posiadać umiejętności łączenia myślenia z działaniem. Zdobędzie umiejętności przygotowania studentów do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy oraz sprawnego współdziałania z innymi osobami.


2. w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym:

Kurs “Język angielski na poziomie C1”

30 godzin szkoleniowych – II-V 2018r.; I-V 2019r.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do opracowania i wygłoszenia wykładu, prowadzenia ćwiczeń oraz prowadzenia dyskusji akademickiej w języku angielskim. będzie przygotowany do czytania i omawiania artykułów naukowych. Będzie przygotowany do przeprowadzenia korekty i oceny prac studentów (notatek, esejów) napisanych w języku angielskim. Dodatkowo uczestnik kursu będzie potrafił przygotować ćwiczenia interaktywne przy użyciu platformy MOODLE.


3. w zakresie innowacyjnych umiejętności informatycznych:

Kurs “Analiza statystyczna ze wsparciem IBM SPSS i SAS”

60 godzin szkoleniowych – XI 2017r. – II 2018r. oraz X 2018r. – I 2019r.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił posługiwać ai w dydaktyce narzędziami analitycznymi dla przejrzystości przedstawionych zależności w danych i wyników analiz. Będzie również potrafił wykorzystywać techniki wielowymiarowe


Kurs “Nowe technologie w pracy dydaktycznej”

30 godzin szkoleniowych – III-VI 2018r. oraz II-IV 2019r.

Po ukonczeniu kursu uczestnik będzie umiał wykorzystywać narzędzia internetowe w komunikacji ze studentem, nabędzie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych, roziwnie umiejętności przekazywania wiedzy przez prezentacje multimedialne.


Kurs “Praca z oprogramowaniem ATLAS.ti”

30 godzin szkoleniowych – III-VI 2019r.

Po ukonczeniu kursu uczestnik będzie umiał wykorzystywać oprogramowanie do badań jakościowych pn. ATLAS.ti – scientific software.

o kursie


4. w zakresie kluczowych umiejętności dydaktycznych:

Kurs “Praktyczne warsztaty emisji głosu”

30 godzin szkoleniowych – II-V 2018r. ; X 2018-I 2019 oraz II-IV 2019r.

Po ukończneiu kursu uczestnik nabędzie wiedzę na temat higieny głosu, będzie umiał zastosować ćwczenia oddechowe, zdobędzie umiejętności z zakresu pracy nad dykcją


Kurs „Praktyczne warsztaty z wystąpień publicznych”

30 godzin szkoleniowych – II-V 2018r. oraz II-IV 2019r.

Po ukończneiu kursu uczestnik nabędzie dobrych nawyków w czasie wystąpień publicznych, będzie potrafił wypowiadać się przed kamerą, będzie potrafił aktywizować studentów w trakcie zajęć, nabędzie umiętności panownaia nad małą i dużą grupą, będzie posiadał umięjętność panownaia nad mową ciała.