Ksztalcenie

Uznawanie osiągnięć

1. akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta
1) Regulamin studiów UKSW2) Ustawa i Decyzje Rektora
 • w rozdziale V “przeniesienia i wznowienia studiów” w § 22 mowa o warunkach uznania osiągnięć przy przeniesieniach:
  Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni, w tym zagranicznej lub z innego kierunku prowadzonego w Uniwersytecie, zalicza się osiągnięte wyniki, z uwzględnieniem następujących warunków:
  1) student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz otrzymał średnio nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru;
  2) student otrzymuje w Uniwersytecie taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w Uniwersytecie.
 • w rozdziale VI “zaliczenie roku” w § 27 mowa o zaliczaniu zajęć na podstawie uznawania osiągnięć:
  1. Student, uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych, może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
  2. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia całości lub części
  praktyki zawodowej, jeżeli program realizowany podczas obozu odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki.
  3. Zaliczenia i zwolnienia wymienione w ust. 1 i 2 odbywają się na zasadach określonych przez dziekana.
  4. Student, posiadający
  certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wymieniony w zarządzeniu Rektora, może na swój wniosek złożony do kierownika SJO być zwolniony z zaliczenia lektoratu. Zwolnienia dokonuje kierownik SJO na zasadzie uznania osiągnięć efektów uczenia się. W suplemencie do dyplomu wpisuje się: zwolniony na podstawie certyfikatu.
  5. Student posiadający znaczne
  osiągnięcia sportowe, o których mowa w Regulaminie SWF, może na swój wniosek złożony do kierownika SWF być zwolniony z zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. Zaliczenia przedmiotu dokonuje kierownik SWF na zasadzie uznania osiągniętych efektów uczenia się
 • podanie o uznanie znajomości języka obcego na podstawie certyfikatu – pobierz
 • lista certyfikatów zwalniających z lektoratu stanowi załącznik do Dec. 94/2021 Rektora UKSW – pobierz
 • Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  Art. 85, ust. 1 pkt 1
  Student ma prawo do przenoszenia i uznawania punktów ECTS.
 • Decyzja nr 94/2021 Rektora UKSW z dn.03.08.2021 ws.
  warunków zwalniania z obowiązku uczestnictwa w lektoracie języka obcego nowożytnego i przystępowania do egzaminu z języka obcego
  (uchyla Dec. 9/2017).

 • Decyzja nr 24/2012 Rektora UKSW z dn. 28.09.2012 ws.
  określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane;
  zm. D3/2015 z dn.28.09.2012 (dot. zajęć CSiDZ) – nie obowiązuje.
  zm. Decyzją nr 10/2018 z dn.23.07.2018 (dot. zajęć CSiDZ).

 • Decyzja nr 24/2013 Rektora UKSW z dn.18.06.2013 ws.
  określenie liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane (dot. wykładów o Patronie)
2. potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną
 • Uchwała Nr 207/2019 Senatu UKSW z dn. 23.10.2019 ws.
  organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów oraz zasad przyjęć na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w postępowaniu potwierdzania efektów uczenia się w UKSW
  (załączniki: 1-wniosek, 2-zaświadczenie)

 • proces potwierdzenia efektów uczenia się i jego harmonogram w UKSW –
  dostępny na stronie PEUs.IRK
3. uwierzytelnienie dokumentów
1) w UKSW2) poza UKSW
 • Nostryfikacje w UKSW
  • Uchwała nr 29/2020 Senatu UKSW z dn. 27.02.2020 ws.
   nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą, dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
   • zał.1 – wniosek o uznanie stopnia
    zał.2 – wniosek o uznanie dyplomu
    zał.3 – wniosek o potwierdzenie ukończenia studiów na danym poziomie

  • Zarządzenie nr 57/2020 Rektora UKSW z dn. 10.09.2020 ws.
   wzoru umowy, wysokości opłat za nostryfikację stopni naukowych nadanych za granicą, dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
   • zał. – umowa
 • W sprawie uznania polskiego dyplomu za granicą, należy skontaktować się z ośrodkiem ENIC-NARIC w wybranym kraju (adresy są na stronie: http://www.enic-naric.net).
  W przypadku państw, w których takich ośrodków nie ma, warto jest skontaktować się z ich placówkami dyplomatycznymi lub z instytucjami nadzorującymi w tych krajach edukację na danym poziomie.
 • od 1 lutego 2018 roku w życie weszła ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
  Od tego momentu to NAWA uwierzytelnia zagraniczne dokumenty takie jak:
  – dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami, ich odpisy, w tym odpisy w języku obcym
  – świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  – duplikaty dyplomów i świadectw
  – zaświadczenia o ukończeniu studiów
  – dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy.

  Pozostałe dokumenty wydane przez uczelnię (nie wymienione wyżej),
  uwierzytelnia tylko uczelnia, która je wydała.

kontakt do NAWA to:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. 22 390 35 00
e-mail: apostille@nawa.gov.pl

więcej informacji na:
https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja
i
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc
(tę stronę NAWA polecamy szczególnie – jest skarbnicą wiedzy o szkolnictwie wyższym w Polsce, również w języku angielskim)