Ksztalcenie

Prawo dla szkolnictwa wyższego

1. Ustawy:
 • Ustawa o utworzeniu UKSW, po 2 zmianach, obwieszczono tekst jednolity:
  Dz.U.2019.1012 t.j. z dn. 30.05.2019
2. Rozporządzenia:
1) studia i standardy2) dokumenty3) inne
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.09.2018 ws.
  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych…, Dz.U.2018.1818
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 25.07.2019 ws.
  standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U.2019.1450;
 • Rozporządzenie MNiSW (obwieszczenie tekstu jednolitego) ws.
  • standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego,
   Dz.U.2019.1573, zmienione Dz.U.: 2020.581; 2020.885; 2020.1881;2021.519
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11.07.2019 ws. 
  wykazu dokumentów publicznych,
  • Dz.U.2019.128
 • Rozporządzenie MSWiA z dn. 02.07.2019 ws.
  wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem,
  • Dz.U.2019.1281
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.09.2018 ws.
  dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 21.09.2018 ws. 
  dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
  • zmienione Dz.U.: 2020.418; 2020.554
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 28.09.2018 ws.
  nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, Dz.U.2018.1881
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 28.09.2018 ws.
  nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą,
  Dz.U.2018.1877
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 23.09.2019  ws.
  wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, Dz.U.2018.1847
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.09.2018 ws.
  kryteriów oceny programowej, Dz.U.2018.1787
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 22.01.2019 ws.
  współczynników kosztochłonności, Dz.U.2019.202
  ów – link
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 01.04.2019 ws.
  stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
  Dz.U.2019.658; zmienine Dz.U.2019.2297
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 06.03.2019 ws.
  danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
  Dz.U.2019.496
  • materiały instruktażowe ze szkoleń i webinarów – link
3. Polecane strony w zakresie legislacji:
 • MNiSW – BIP – lista aktów prawnych MNiSW od najnowszych

 • MNiSW – aktualności

 • Lex dla UKSW – dostęp po zalogowaniu do aktów prawnych

 • ISAP – internetowy system aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw – rządowa wyszukiwarka aktów prawnych

 • RCL – rządowe centrum legislacji – co tam w prawie piszczy?

 • RPL – rządowy proces legislacji – projekty i uzasadnienia aktów prawnych
  • RPL umożliwia wysłanie opinii do projektu oraz subskrybowanie wiadomości o projekcie:
   • aby wysłać opinię należy skorzystać z ikony koperty umieszczonej przy tytule projektu; nie jest konieczne logowanie do Systemu
   • aby otrzymywać powiadomienia o poszczególnych projektach/dokumentach przez e-mail, konieczne jest zalogowanie do Systemu; po zalogowaniu przy każdym tytule pojawi się możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego projektu